Javni natječaj za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19 – u daljnjem tekstu Zakon), članka 4. stavak 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika („Narodne novine“, br. 158/13) i Plana prijma osoblja za 2023. godinu u Hrvatsku vojsku s Planom promjena kategorija vojnog osoblja KLASA: 022-03/23-42/01, URBROJ: 50301-29/23-23-2 od 6. travnja 2023., Uprava za ljudske potencijale Ministarstva obrane, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom tekstu javnog natječaja odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ministarstvo obrane prima 41 kandidata za časnike, i to:
 1. 10 stručnjaka za područja kibernetičke sigurnosti i/ili informacijskih tehnologija sa završenim minimalno stručnim ili sveučilišnim prijediplomskim studijem neovisno o području znanosti ili znanstvenom polju (razina kompetencija kandidata za područja kibernetičke sigurnosti i/ili informacijskih tehnologija utvrditi će se testiranjem u procesu odabirnog postupka)
 2.  12 doktora medicine ili specijalista medicine grana
 3. 1 doktora dentalne medicine
 4. 2 doktora veterinarske medicine (mjesto rada Knin i Dugo Selo, pod jednakim uvjetima prednost imaju kandidati s “B” vozačkom kategorijom)
 5. 1 prvostupnika sestrinstva (mjesto rada Zagreb)
 6. 3 magistra prava
 7. 3 magistra psihologije
 8. 9 kandidata sa završenim minimalno stručnim ili sveučilišnim studijem iz područja tehničkih znanosti (sva znanstvena polja), područja prirodnih znanosti (znanstvena polja: matematika, fizika, geologija, geofizika), područje društvenih znanosti (znanstveno polje: informacijske i komunikacijske znanosti) ili interdisciplinarna područja znanosti (znanstveno polje: geografija).
 9. Kandidate za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona, isključivo na nepopunjena mjesta ukoliko ne bude dovoljan broj traženih kandidata i ako ispunjavaju uvjete propisane od 1. do 8., a najviše do ukupno traženog broja.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Dobna ograničenja:

Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2023. godine.

Za kandidate pod rednim brojem 2 doktore medicine ili specijaliste medicine grana nema dobnog ograničenja.

Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona, odnosno osoba kojoj je djelatna vojna služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nije starija od 40 godina života do kraja 2023. godine.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (ovjerena preslika diplome)
 • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom, Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br. 13/14, 134/15 i 138/15) i Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika (Narodne novine br. 158/13).
Ministarstvo obrane će u postupku odabira isključivati kandidate koji nisu ispunili neke od uvjeta.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po skraćenom programu u kolovozu 2023.

Odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u rujnu 2023.

Kandidati će nakon završetka temeljne časničke izobrazbe biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijelit će im se časnički čin poručnika te će biti raspoređeni na časničku dužnost u Oružane snage RH.

Kandidatima za časnike koji su doktori medicine dodjeljuje se časnički čin natporučnika, a kandidatima za časnike koji su doktori medicine specijalisti grane medicine dodjeljuje se čin bojnika.

Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona bit će izravno po prijmu raspoređeni na dužnost u Oružane snage RH u skladu s osobnim činom i stečenom vojnostručnom specijalnosti.

Mjesto osposobljavanja i mjesto službe: zanimanja pod rednim brojem 1., 2., 3., 6., 7. i 8. je teritorij Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 01 / 37 84- 636 i 37 84-814.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je:
 • za kandidate zdravstvene službe (doktor medicine ili specijalista medicine grana, doktor veterinarske medicine, doktor dentalne medicine i prvostupnik sestrinstva) do 30. srpnja 2023.,
 • za ostale kandidate 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Ispravak Javnog natječaja za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice, objavljen 28.07.2023.