Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u MORH-u

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane za 2013. godinu KLASA: 805-15/12-02/3, URBROJ: 512-01-13-8 23. siječnja 2013. godine, Ministarstvo obrane raspisuje

 

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane

 za sljedeća radna mjesta:

1. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za opće poslove, pripremu i izradu akata
Odjel za usklađenje, pripremu i izradu akata

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • poznavanje stranog jezika
 • znanje rada na računalu

2. stručni suradnik/ica – 2 izvršitelja/ice

GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za pravne i upravne poslove
Služba za upravne poslove
Odjel za drugostupanjski upravni postupak

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • znanje rada na računalu

3. stručni suradnik/ica za upravne sporove – 2 izvršitelja/ice

GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za pravne i upravne poslove
Služba za upravne poslove
Odjel za upravne sporove

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • znanje rada na računalu

4. stručni suradnik/ica – novinar za odnose s javnošću – 1 izvršitelj/ica

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel za odnose s javnošću i medije

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij novinarskog smjera
 • poznavanje engleskog jezika

5. stručni suradnik/ica – novinar– 1 izvršitelj/ica

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva
Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij novinarskog smjera
 • poznavanje engleskog jezika

6. stručni suradnik/ica za potporu javnoj nabavi – 1 izvršitelj/ica

SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU
Služba za provedbu nabave
Odjel za nabavu informatičkih, komunikacijskih i uredskih roba i usluga

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili društvenog ili prirodnog smjera

7. stručni suradnik/ica – 3 izvršitelja/ice

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
Sektor za upravljanje ljudskim resursima
Služba za upravljanje državnim službenicima i namještenicima
Odjel za statusna pitanja

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

8. stručni suradnik/ica za planiranje – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Služba za nekretnine
Odjel za vojne nekretnine

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske struke

9. stručni suradnik/ica za planiranje i razvoj – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Služba za nekretnine
Odjel za geoinformacije

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske ili informatičke struke

10. stručni suradnik/ica za planiranje i razvoj – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Odjel za graditeljsku pripremu

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili arhitektonske struke

11. stručni suradnik/ica za planiranje i razvoj – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Odjel za nadzor gradnje

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog smjera

12. stručni suradnik/ica za proračun – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA INFORMACIJSKE SUSTAVE, FINANCIJE I PRORAČUN
Sektor za analize programa, financije i proračun
Služba za proračun
Odjel za pripremu i izradu proračuna

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

13. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA INFORMACIJSKE SUSTAVE, FINANCIJE I PRORAČUN
Sektor za analize programa, financije i proračun
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za kontrolne aktivnosti

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

 

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. stavak 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj: 107/07) koji se izjednačava s  odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana te koje nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (i bez obzira na godine starosti).

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Ministarstvu obrane u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provest će postupak selekcije kandidata kroz strukturirani intervju.

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Ministarstva obrane najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

Odluku o izboru kandidata donosi ministar obrane.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Ministarstvo obrane.

U prijavi za Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. životopis (vlastoručno potpisan)
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 3. presliku radne knjižice – stranice 1-7
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (hrvatsko državljanstvo se dokazuje isključivo preslikom domovnice)
 5. uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Ministarstvo obrane, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, Zagreb, Sarajevska cesta 7, s naznakom “Ne otvaraj, Javni poziv”.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Ministarstva obrane.

Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona: 01/4832-643, 01/4832-834, 01/4832-645.

POMOĆNICA MINISTRA

Sunčana Vukelić, dipl.iur.

 

Napomena: otvoreno u razdoblju od 18.02.2013. do 26.02.2013. godine