Natječaj za prijam 15 liječnika i 350 vojnika/mornara u HV

MORH raspisao natječaj za prijam kandidata za osposobljavanje doktora za časnike/ice i za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu, 24. srpnja 2019. godine javni natječaj za prijam 15 kandidata/kinja za osposobljavanje doktora/ica medicine za časnike/ce zdravstvene službe, te natječaj za ugovorni prijam 350 kandidata/kinja za vojnika/mornara.

Prijam kandidata za osposobljavanje doktora medicine za časnike i časnice zdravstvene službe

Ministarstvo obrane prima petnaest kandidata/kinja za osposobljavanje za časnike zdravstvene službe, čije osposobljavanje započinje u rujnu 2019. godine.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu, a za kandidate koji imaju završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, nema dobnog ograničenja.

Naime, kandidati se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu te im se dodjeljuje časnički čin natporučnik, a potom se raspoređuju na časničku dužnost.

Položeni državni stručni ispit nije uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu. Naime, kandidati koji nisu položili državni stručni ispit, bit će po prijemu u službu upućeni na obavljanje pripravničkog staža i polaganje državnog stručnog ispita u skladu s važećim propisima te o trošku Ministarstva obrane.

Prije upućivanja na osposobljavanje, kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom o službi u Oružanih snaga RH (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine br.13/14, 134/15 i 138/15).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostavljaju se na adresu:
Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6, telefon: 01/4861-302.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam 15 kandidata za osposobljavanje doktora za časnike/ice zdravstvene službe objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva obrane.

 

Ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu

U vojničku službu u trajanju od dvije godine ovim natječajem prima se 350 kandidata, odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara, s početkom službe 17. rujna 2019. godine, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Kandidati odnosno kandidatkinje će biti raspoređeni u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti te mjestu službe sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Kandidati i kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 35. Zakona: najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2019. godine i uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok.

Uz prijavu na natječaj kandidati odnosno kandidatkinje su dužni priložiti presliku osobne iskaznice, rodni list, uvjerenje da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak i svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju. Uvjerenje da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od šest mjeseci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata odnosno kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, u roku od deset dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr), telefon 01/3784-812 i 01/3784-813 te u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane.

Natječaj za prijam 350 vojnika/mornara je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva obrane.