Plan prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane za 2016. godinu


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine, br. 100/11), a u vezi s odredbom članka 61.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave, Klasa: 131-01/16-01/51, Urbroj: 515-04-01-02/2-16-2, od 14. travnja 2016. i Ministarstva financija, Klasa: 100-01/16-01/36, Urbroj: 513-05-01-16-2, od 6. travnja 2016., donosim

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG
ODNOSA U MINISTARSTVU OBRANE ZA 2016. GODINU

l.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam 31 osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u tablici 1. koja je sastavni dio ovoga Plana.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji sa Hrvatskih zavodom za zapošljavanje u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.

Troškove stručnog osposobljavanja prema ovom Planu snosi nadležna služba za zapošljavanje.

U slučaju da nadležna služba za zapošljavanje nema osigurana sredstva za provedbu ovoga Plana u cijelosti postupak prijma provest će se samo za onaj broj osoba za koji postoje osigurana sredstva.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ministarstva obrane – www.morh.hr, na web stranici Ministarstva uprave – www.uprava.hr i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr.

 

MINISTAR

Josip Buljević

 

 


 

Napominjemo da će se prijem osoba na stručno osposobljavanje provoditi po objavi javnog poziv kojim će se propisati uvjeti za prijem, potrebita dokumentacija te rokovi za prijavu.

Plan prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane za 2016. godinu,

Tablica: Plan prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane za 2016. godinu

Priloženi dokumenti:
4 MB
27 MB