Prava pričuvnika za vrijeme izvršavanja vojne obveze

Razvrstani pričuvnici koji su zbog izvršavanja vojne obveze pozvani na službu u Hrvatsku vojsku imaju pravo na naknadu troškova za prijevoz sredstvima javnog prijevoza u visini najjeftinijeg prijevoza pri dolasku i povratku, osiguran smještaj i prehranu te naknadu od 150,00 kuna po danu.

Pričuvnici koji su zaposleni, a pozvani su zbog izvršenja vojne obveze imaju prava i dužnosti iz radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o radu.

Pričuvnicima koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti pripada mirovina, odnosno novčana naknada i dok izvršavaju vojnu obvezu.

Razvrstani pričuvnici obavezni su odazvati se na poziv nadležnog tijela u vrijeme i na mjesto koji su naznačeni u pojedinačnom odnosno općem pozivu za sudjelovanje u vojnoj obvezi. Ako se razvrstani pričuvnik ne odazove pozivu i ne opravda svoj izostanak, nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane može zahtijevati raspisivanje potrage i dovođenje.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu nadležnog tijela u vrijeme i na mjestu koji su naznačeni u pozivu za osposobljavanje ili vježbu.

Svaki razvrstani pričuvnik koji je pozvan na osposobljavanje ili vježbu i koji je primio poziv dužan je obavijestiti svog poslodavca da ga u razdoblju navedenom u pozivu neće biti na radnom mjestu. Po završetku osposobljavanja ili vježbe isti će dobiti potvrdu kojom će opravdati svoj izostanak s posla.

Temeljem članka 224. Zakona o radu reguliran je radno pravni status pričuvnika za vrijeme izvršavanja vojne obveze.

Temeljem stavka 3. istog članka Zakona o radu poslodavac ostvaruje pravo na troškove naknade plaće i drugih materijalnih prava pričuvnika koji su pozvani radi izvršavanja vojne obveze.

Navedenu naknadu poslodavac ostvaruje na pisani zahtjev u kojem obvezno navodi iznos koji potražuje te IBAN na koji se treba izvršiti isplata naknade. Uz pisani zahtjev treba priložiti potvrdu koju pričuvnik dobije nakon izvršavanja vojne obveze i dokaz da je pričuvniku isplaćena plaća za mjesec u kojem je bio na izvršavanju vojne obveze (obračun isplaćene plaće).

Pisani zahtjev uz priloženu dokumentaciju dostavlja na adresu:

Ministarstvo obrane RH, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Sančićeva 6, 10000 Zagreb.

Odgoda pozivanja i prigovor savjesti

Pričuvniku se može na osobni zahtjev odgoditi vojno osposobljavanje ili vježba zbog obiteljskih razloga, u slučaju bolesti, ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme pozivaju dva ili više članova, zbog polaganja ispita, zbog smrti ili teške bolesti u kućanstvu, zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreća, zbog korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta i zbog sklapanja braka.

Zahtjev za odgodu podnosi se područnom odjelu putem područnog odsjeka za poslove obrane u roku od osam dana od dana primitka poziva za osposobljavanje i vježbu ili kad nastane razlog zbog kojeg se traži odgoda.

Obuka ili vježba koja traje dulje od tri dana može se iznimno odgoditi zbog neodgodivih potreba službe ako to zatraži tijelo državne uprave, lokalne i područne samouprave ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen, dok takva potreba postoji, a najdulje za tri mjeseca.

Osobama koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Hrvatskoj vojsci dopušten je prigovor savjesti. Zahtjev se podnosi u područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta, a razvrstanom pričuvniku koji se pozove na prigovor savjesti može se odobriti civilna služba. Ako pričuvnik podnese zahtjev za civilnu službu nakon uručenja poziva za vojnu službu, Povjerenstvo je dužno riješiti zahtjev u roku od 30 dana od primitka. Obveza sudjelovanja u civilnoj službi uređuje se posebnim zakonom.

Opširnije