Foto: OSRH/ S. Brigljević

Prijave za dragovoljno služenje vojnog roka

Na poziv Ministarstva obrane za dragovoljno služenje vojnog roka u Oružanim snagama Republike Hrvatske ukupno se prijavilo 1274 kandidata, od kojih 1127 muškaraca i 147 žena.

Nakon prikupljenih prijava slijede zdravstveni pregledi kandidata radi donošenja ocjene sposobnosti svakog kandidata, te izrada plana upućivanja dragovoljnih ročnika na služenje koje će započeti 5. listopada 2008. godine .
Dragovoljno služenje vojnog roka traje 14 tjedana, a u ovoj, 2008. godini, uputit će se ukupno 250 kandidata ili kandidatkinja.

Tijekom dragovoljnog služenja vojnog roka predviđena je mjesečna novčana naknada (oko 2.660,00 kuna), naknada putnih troškova za dolazak i odlazak na služenje, osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od ozljede na radu i profesionalne bolesti, te smještaj i prehrana. Broj prijavljenih po Upravama za obranu ustrojenim sukladno administrativnoj podjeli Republike Hrvatske na županije (Uprava za obranu Zagreb obuhvaća Grad Zagreb i Zagrebačku županiju) je sljedeći: