Dragovoljni ročnici

Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem stječu se osnovna vojna znanja i vještine potrebne za sudjelovanje u obrani Republike Hrvatske te se ročnici pripremaju i osposobljavaju za izvršavanje zadaća u postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske. To je ujedno i uvjet za prijem u djelatnu vojnu službu, te za ugovornu pričuvu.   

Dragovoljno vojno osposobljavanje traje osam tjedana te obuhvaća temeljnu vojnu obuku.   

Uspješnim završetkom programa obuke, u skladu s postignutim rezultatima, odabranim ročnicima će se ponuditi sklapanje ugovora o osposobljavanju za djelatnog vojnika, odnosno o izobrazbi za časnika. Potpisivanjem ugovora stječe se status djelatne vojne osobe.   

Temeljni propis koji regulira i uređuje opće uvjete, prava i obveze, te ostala pitanja u vezi s dragovoljnim vojnim osposobljavanjem je Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (“Narodne novine” broj 158/13).

Najčešća pitanja:

Koje uvjete treba ispunjavati kandidat?

Kandidat za dragovoljno vojno osposobljavanje treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske;
 • da nije stariji od 30 godina;
 • da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo u trajanju više od tri mjeseca;
 • da nije odslužio vojni rok u zemlji ili inozemstvu;
 • da nije podnio zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva.

Što se osigurava ročniku tijekom dragovoljnog služenja vojnog roka?

Ročniku na dragovoljnom osposobljavanju pripada:

 • mjesečna novčana naknada (oko 3.000,00 Kn),
 • naknada putnih troškova za dolazak i odlazak na dragovoljno služenje vojnog roka, na nagradni vikend i na izvanredni dopust,
 • osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje,
 • osiguranje od ozljede na radu i profesionalne bolesti,
 • smještaj i prehrana,
 • vojna odora, sportska i zaštitna oprema.

Kako se prijaviti?

Ukoliko zadovoljavate navedene uvjete možete se prijaviti u Područni odsjek za poslove obrane prema mjestu prebivališta, gdje se ispunjava tiskanica “Prijava”. Uz “Prijavu” potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice ili domovnice te presliku potvrde o završenoj školi. Navedene dokumente nije potrebno ovjeravati, već izvornike treba donijeti na uvid Područnom odsjeku za poslove obrane.    

Kandidate koji zadovolje propisane uvjete, Područni odsjek za poslove obrane poziva na zdravstvene preglede te isplaćuje naknadu putnih troškova za iste.

Temeljem rezultata pregleda utvrdit će se i donijeti uvjerenje o ocjeni sposobnosti za vojnu službu kandidata. Nakon provedenih zdravstvenih pregleda izvršit će se konačni odabir.

Odabranim kandidatima, Područni odsjek za poslove obrane uručit će poziv za dragovoljno služenje vojnog roka.

Kako se utvrđuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu?

Zdravstveni pregledi provode se:
 • u Zagrebu – Zavod za zrakoplovnu medicinu Vojno zdravstvenog središta, pri Kliničkoj bolnici Dubrava,
  (Avenija Gojka Šuška 6, tel. 01 3389-865, fax 01 3389873)    
 • ili Splitu – Zavod za pomorsku medicinu Vojno zdravstvenog središta
  (Šoltanska 1, tel. 021 381 741, fax 021 381 716).

Pregled traje jedan dan, a na isti je potrebno doći do 7,15 sati.

Sa sobom je potrebno ponijeti:

 • potvrdu izabranog liječnika o ne/postojanju psihičkih, zaraznih i kroničnih ne zaraznih bolesti;
 • medicinsku dokumentaciju ukoliko ju posjedujete (teže bolesti, ozljede).
 • vjerodostojni dokument o pripadajućoj krvnoj grupi i Rh faktor, ukoliko isti posjeduje (knjižica davaoca krvi i sl.)
 • kandidatkinje su dužne pribaviti nalaz ginekologa.
 • ispuniti obrazac izjave pregledane osobe.

Temeljem izvršenih pregleda, utvrdit će se i donijeti rješenje o ocjeni sposobnosti za vojnu službu.

Plakat Dragovoljno vojno osposobljavanje

 

Priloženi dokumenti:
4 MB