Interni oglas za popunu dužnosti u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i točke VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno-diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima, KLASA: 023-03/16-03/1, URBROJ: 512-01-16-169 od 13. travnja 2016., objavljuje

 
INTERNI OGLAS

za popunu dužnosti u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora

1. Obrambeni odjel Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Naziv radnog mjesta: viši stručni savjetnik, ustrojbeni čin: brigadir

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društveni smjer ili humanistički smjer ili tehnički smjer ili prirodni smjer ili biotehnički smjer
 • treća razina slijedno rastuće časničke izobrazbe
 • znanje engleskog jezika: STANAG 3332 ili ALCPT 85%,
 • sigurnosni certifikat: NATO SECRET.

Opis poslova i radnih zadaća:

 • sudjeluje u radu NATO odbora,
 • zastupa i prezentira nacionalna stajališta i obavještava nadležna tijela NATO-a o nacionalnim aktivnostima koje se poduzimaju u područjima obrambene politike i obrambenog planiranja, vojnih sposobnosti i operacija, resursa obuke i izobrazbe
 • prati obrambene aktivnosti i sudjeluje u pripremi obrambenih dokumenata u okviru NATO odbora
 • savjetuje voditelja Odjela po NATO vojnim pitanjima,
 • sudjeluje u izradi informativnih i analitičkih materijala s područja aktivnosti vezanih uz NATO

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: zadnje tromjesečje 2022.

2. Vojno predstavništvo Republike Hrvatske pri NATO i EU, Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, Bruxelles, Kraljevina Belgija

Naziv radnog mjesta: stožerni časnik za KIS, ustrojbeni čin: pukovnik

Uvjeti:

 • treća razina vojne izobrazbe za časnike
 • znanje engleskog jezika: ALCPT 85% ili STANAG 3232 (ili zbroj vještina ne manji od 10)
 • sigurnosno uvjerenje:
  nacionalni certifikat: VRLO TAJNO
  NATO certifikat: COSMIC TOP SECRET
  EU certfikat: SECRET
 • najmanje tri godine iskustva u radu iz područja KIS i srodnih disciplina (kibernetičkih operacija ili informacijske sigurnosti)

Opis poslova i radnih zadaća:

 • prati vojnog predstavnika na sastancima Vojnog odbora NATO i EU
 • sudjeluje u radu radnih skupina, odbora i foruma iz područja KIS, kibernetičke obrane i sigurnosti KI sustava
 • izrađuje bilješke, izvješća i razne informativne materijale vezane uzpodručje KIS i kibernetičke obrane
 • surađuje NATO i EU tijelima i agencijama iz područja KIS sustava i zaštite KI sustava (NCIA, EEAS)
 • obnaša funkciju nacionalnog tehničkog stručnjaka NATEX-a (National Technical Expert) u NCIA
 • obavlja i druge zadaće dobivene od vojnog predstavnika i načelnika Odjela za NATO

Predviđeno vrijeme upućivanja na dužnost: zadnje tromjesečje 2022.

Osim propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati dostavljaju na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave internog oglasa u “Hrvatskom vojniku”.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozivani na razgovor pred Povjerenstvom Ministarstva obrane za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje odnosno upućivanje na dužnosti vojnog izaslanika i druge vojno diplomatske dužnosti te dužnosti u međunarodnim organizacijama i vojnim predstavništvima koji će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Napomena: zainteresirani kandidati moraju imati važeći rezultat testiranja znanja engleskog jezika (STANAG test vrijedi tri godine od testiranja, ALCPT test vrijedi godinu dana od testiranja), odnosno dokaz o istom dostaviti do zaključenja internog oglasa.