Objava imena predloženih kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o. Split

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, a u skladu s člankom 7. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (“Narodne novine”, broj 12/2019), objavljuju se imena predloženih kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o. Split, radi informiranja:

  • T. Major
  • I. Beneta
  • S. Ljubunčić