Plan prijema za Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane za 2012. godinu

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj 100/11), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave, Klasa: 112-01/12-01/0875, Urbroj: 515-04-01-02/5-12-02 od 5. listopada 2012. i Ministarstva financija, Klasa: 402-04/12-02/52, Urbroj: 513-05-01/12-3 od 3. listopada 2012., donosim

 PLAN  PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U MINISTARSTVU OBRANE ZA 2012. GODINU

 I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2012. godini prijam 17 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u tablici Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2012. godinu, koja se nalazi u prilogu ovoga Plana i njegov je sastavni dio.

 II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima. Troškove stručnog osposobljavanja prema ovom Planu snosi nadležna služba za zapošljavanje. U slučaju da nadležna služba za zapošljavanje nema osigurana sredstva za provedbu ovoga Plana u cijelosti postupak prijma provest će se samo za onaj broj osoba za koji postoje osigurana sredstva.

 III.

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ministarstva obrane — www.morh.hr, na web stranici Ministarstva uprave — www.uprava.hr i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje — www.hzz.hr.

 

 

M I N I S T A R

 

Ante Kotromanović

 

Napomena: Prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provest će se po objavi javnog poziva, kojim će se propisati uvjeti za prijem, potrebna dokumentacija te rokovi za prijavu.

 

Priloženi dokumenti:
101 KB