Plan prijema za Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane za 2013. godinu

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (“Narodne novine” broj 100/11), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave, Klasa: 112-01/12-01/1221, Urbroj: 515-04-01-02/5-13-02 od 7. siječnja 2013. i Ministarstva financija, Klasa: 402-04/12-02/67, Urbroj: 513-05-01/13-2 od 7. siječnja 2013., donosim

 

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U MINISTARSTVU OBRANE ZA 2013. GODINU

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2013. godini prijam 17 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem.  

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u tablici Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2013. godinu, koja se nalazi u prilogu ovoga Plana i njegov je sastavni dio.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima. Troškove stručnog osposobljavanja prema ovom Planu snosi nadležna služba za zapošljavanje. U slučaju da nadležna služba za zapošljavanje nema osigurana sredstva za provedbu ovoga Plana u cijelosti postupak prijma provest će se samo za onaj broj osoba za koji postoje osigurana sredstva.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ministarstva obrane — www.morh.hr, na web stranici Ministarstva uprave — www.uprava.hr i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje — www.hzz.hr.

M I N I S T A R
Ante Kotromanović