Pravna regulativa

Vlasništvo RH

 • Uredba o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske (NN br. 52/91)
 • odluka Vlade RH o davanju ovlaštenja MO za upravljanje stanovima, garažama i poslovnim prostorima u vlasništvu RH («Narodne novine» br. 56/92)
 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („ Narodne novine“ br.94/13)
 • Uredba o registru državne imovine (NN br. 55/11)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 114/06., 146/08 i 153/09)

Općenito

 • Zakon o obveznim odnosima («Narodne novine» br. 35/05 i 41/08)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03) – vezano za plaćanje komunalne naknade
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina («Narodne novine» br. 16/07)
 • Zakon o zemljišnim knjigama («Narodne novine» br  91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 108/07, 152/08)
 • Zakon o parničnom postupku („ Narodne novine“ br,3/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN br. 2/2017)

Najam stanova

 • Odluka o utvrđivanju visine najamnine za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane («Narodne novine» br. 66/14)
 • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine («Narodne novine» br. 40/97, 117/05)
 • Zakon o najmu stanova («Narodne novine» br. 91/96)

Prodaja stanova – ovlaštenje MORH-a

 • Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo («Narodne novine» br. 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 4/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99, 120/00, 78/02)
 • Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže («Narodne novine» br. 35/92 i 72/92)
 • Odluka Ustavnog suda RH broj UI/I-697/1995 od 29. siječnja 1997. godine vezano za «višak u površini soba»  («Narodne novine» broj 11/97)
 • Zaključak Vlade RH KLASA: 370-01/00-01/06, URBROJ: 503010-01-2 od 15. siječnja 2001. godine vezano za tzv. «višak u površini soba»
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane («Narodne novine» broj 28/15)

Naplata najamnine i obročne otplate stanova

 • Zakon o računovodstvu («Narodne novine» br. 109/07)
 • Zakona o financijskom osiguranju («Narodne novine» br. 76/07)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske
 • Zakon o osobnom identifikacijskom broju («Narodne novine» broj 60/08)

Materijalno knjigovodstvo kapitalne imovine Republike Hrvatske

 •  Naputak o materijalnom knjigovodstvu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike KLASA: 400-01/04-01/400, URBROJ: 512M4-04-400/8 od 31. prosinca 2004. godine