Program Dragovoljnog vojnog osposobljavanja

Program dragovoljnog vojnog osposobljavanja provodi se od 2008. godine u Oružanim snagama Republike Hrvatske uskladu s Pravilnikom o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (NN 22/23, NN 35/2024)

Navedenim Pravilnikom utvrđeni su opći uvjeti i kriteriji za odabir kandidata, postupak prijave i evidencije, selekcije i upućivanja kandidata na dragovoljno vojno osposobljavanje, način ostvarivanja prava i obveze te druga pitanja u vezi s istim.

Dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ročnici stječu vojna znanja i vještine za obnašanje vojničkih dužnosti u Oružanim snagama Republike Hrvatske te potrebna znanja i vještine za služenje u pričuvnom sastavu Oružanih snaga. Ono je ujedno i jedan od uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu.

Prijava

Prijava za dragovoljno vojno osposobljavanje podnosi se u nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta, a osobe koje imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu, prijavu podnose putem nadležnog diplomatskog ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Zainteresirani kandidati, mogu se prijaviti i popunjavanjem online obrasca prijave za dragovoljno vojno osposobljavanje.

Za kandidate koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo obrane odrediti će nadležni područni odsjek za poslove obrane koji će ga voditi u vojnoj evidenciji.

Prijavljeni kandidati, pozivaju se i upućuju na zdravstvene preglede i psihološka ispitivanja u Zavod za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavod za pomorsku medicinu u Splitu, a poradi utvrđivanja sposobnosti za vojnu službu.

Odabir kandidata, koji će se uputiti na dragovoljno vojno osposobljavanje provodi se temeljem utvrđene zdravstvene sposobnosti te udovoljavanju ostalih propisanih uvjeta.

Uvjeti

Kandidat može biti upućen na dragovoljno vojno osposobljavanje do posljednjeg dana kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina ako ispunjava slijedeće uvjete:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske
 • da je zdravstveno sposoban za vojnu službu
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
 • da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kazneno djelo u trajanju duljem od šest mjeseci
 • da nije odslužio vojni rok
 • da nije podnio zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva.

Prava ročnika

Za vrijeme dragovoljnog vojnog osposobljavanja ročnik ostvaruje pravo na novčanu naknadu u iznosu od 900,00 eura neto, za svaki mjesec uspješno izvršenog programa obuke te naknadu putnih troškova za dolazak i odlazak s dragovoljnog vojnog osposobljavanja do mjesta prebivališta.

Ročnici imaju pravo na osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, obvezno osiguranje za slučaj ozljede na radu, smještaj i prehranu, vojnu odoru i sportsku opremu te dopust u trajanju od pet dana iz razloga utvrđenih gore navedenim Pravilnikom.

Tijek obuke

Obuka ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju traje u pravilu 40 radnih dana i provodi se u Oružanim snagama Republike Hrvatske u vojarni „123 brigade HV“ Požega s pripadajućim poligonima.

Po dolasku u vojarnu, nakon prihvata, ročnici potpisuju ugovore o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, zadužuju vojnu opremu te se prema zadaćama i standardima definiranim programom obuke, osposobljavaju u temeljnim i specijalističnim vojnim znanjima i sposobnostima u rodu pješaštva. Svečanu prisegu ročnici daju pred ministrom obrane ili osobom koju on za to odredi.

Dragovoljno vojno osposobljavanje provodi se kroz tri obučna razdoblja. Prva dva tjedna obuke provodi se proces prilagodbe te postupnog uvođenja u šire vojno okružje, a završava polaganjem svečane prisege. Slijedećih 5 tjedana značajno se radi na podizanju psihofizičke spremnosti ročnika, pripremnim gađanjima te izvršavanju zadaća u realnim borbenim uvjetima i okolnostima. Zadnjih tjedan dana donosi se završno ocjenjivanje ročnika.

ONLINE PRIJAVA ZA DRAGOVOLJNO VOJNO OSPOSOBLJAVANJE

  Osobni podaci

  *

  ADRESA PREBIVALIŠTA

  OBRAZOVANJE

  SADAŠNJI STATUS


  SPECIJALISTIČKA OBUKA / PRIJAM U DJELATNU VOJNU SLUŽBU

  Ročnici koji uspješno završe program dragovoljnog vojnog osposobljavanja mogu se javiti na raspisani javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara poradi prijma u djelatnu vojnu službu.

  Jedan od uvjeta za prijam kandidata je da s danom ulaska u Oružane snage Republike Hrvatske, ima najviše navršenih 30 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se prima za vojnika/mornara te srednjoškolsko obrazovanje.

  Kandidati koji prođu odabirni postupak potpisuju Ugovor o vojničkoj službi u trajanju od dvije godine, stječu status djelatne vojne osobe te se upućuju na specijalističku vojnu obuku u rodovske postrojbe Hrvatske vojske odnosno raspoređuju u postrojbe u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti, sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

  Plakat Dragovoljno vojno osposobljavanje