Protupožarna sezona 2013.

Ministarstvo obrane i Oružane snage RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone temeljem Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godine.

OS RH u PP sezoni 2013.

Sukladno Programu aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2013. donesen je Operativni plan angažiranja OS RH u gašenju šumskih požara u 2013. godini, kojim je propisano djelovanje OS RH u cilju pravovremenih i kvalitetnih priprema i učinkovitog djelovanja tijekom protupožarne sezone te utvrđuje način postupanja snaga pri gašenju požara.

U Oružanim snagama RH za provođenje protupožarnih aktivnosti PP sezone 2013. uključeno je:

  • Zapovjedno-operativno središte GS OS RH
  • Grane OS RH (HKoV, HRZ i PZO, HRM)
  • Zapovjedništvo za potporu (ZzP)
  • Bojna za specijalna djelovanja (BSD)

Sustav zapovijedanja i angažman Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS OS RH) provodit će se u vrijeme trajanja ovogodišnje protupožarne sezone, od 15. svibnja do 31. listopada 2013. preko Zapovjednog operativnog središta Glavnog stožera OS RH (ZOS GS OS RH).

93. zrakoplovna baza HRZ I PZO u Zemuniku sudjelovat će u gašenju požara iz zraka sa dvije eskadrile:

  • Protupožarnom eskadrilom baziranom u matičnoj vojarni Zemunik u sastavu koje je 6 Canadaira CL -415 i 5 Airtractora AT 802 i
  • Eskadrilom transportnih helikoptera sa lokacije u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama kod Splita koja osigurava 2 i po potrebi više helikoptera Mi-8 MTV-1.

I do službenog početka PP sezone 15. svibnja, ove dvije eskadrile u stalnoj su pripravnosti, sa po jednom posadom na kanaderu, zračnom traktoru i helikopteru MI-8 za slučaj potrebe angažmana.

Do 10. svibnja ove godine zračne snage 93. zrakoplovne baze bile su angažirane na 10 požarišta (prošle godine do početka PP sezone na gašenju 81 požara).

Operativni razmještaj PP NOS OS RH

Angažman snaga

Sustav zapovijedanja i angažman Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS OS RH) u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni provodit će se preko Zapovjednog operativnog središta Glavnog stožera OS RH (ZOS GS OS RH).

U praksi to znači:
Centar za koordinaciju, vođenje i gašenje požara, Državnog centra zaštite i spašavanja u kojem se stalno nalazi i časnik koordinator HRZ i PZO za angažman zračnih snaga, a nalazi se u Divuljama, upućuje zahtjev za angažiranjem snaga OS RH Zapovjednom operativnom središtu GS OS RH koje izdaje zapovjedi za angažiranjem zračnih snaga Operativnom središtu 93. zrakoplovne baze te po potrebi angažman snaga PP NOS HKoV i PP NOS HRM.

Operativno središte 93. zrakoplovne baze (vojarna Zemunik) proslijeđuje zapovijed za angažman protupožarnih aviona (Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 iz sastava Protupožarne eskadrile, vojarna Zemunik) i angažman helikoptera (Mi-8 MTV  iz sastava Eskadrile transportnih helikoptera, vojarna “Knez Trpimir”, Divulje).