Obuka protupožarnih snaga

Hrvatska vojska sudjelovala je u koordinaciji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom u provedbi dvije vježbe “EU MODEX CRES 2019” i “SIGURNOST 19”.

U međunarodnoj terenskoj vježbi “EU MODEX CRES 2019” koja je održana od 6. do 10. travnja 2019. Hrvatska vojska sudjelovala je s protupožarnim i morskim snagama te osiguranjem prihvata talijanskog protupožarnog aviona CL-415 u vojarni Pukovnik Mirko Vukušić u  Zemuniku.

U međuresornoj vježbi vatrogasnih, vojnih i policijskih snaga “SIGURNOST 19” koja je održana 21. svibnja 2019. Hrvatska vojska sudjelovala je u planskom dijelu pripreme, organizacije i provedbe vježbe te provedbenom dijelu vježbe sa stožernim osobljem vojnog dijela OVZ-a RH Divulje, protupožarnim, morskim i kopnenim snagama.

Također, Hrvatska vojska je uputila pripadnike na tečaj osposobljavanja za vježbatelje u ožujku i na osposobljavanje za gašenje požara na otvorenom prostoru u travnju i svibnju 2019. koje je održano u vojarni 116. brigade Hrvatske vojske u Pločama. Obuke su provodili instruktori/vježbatelji HVZ-a u suradnji s instruktorima/vježbateljima Hrvatske vojske.

Hrvatska vojska pruža potporu provedbi obuke pripadnika vatrogasnih postrojbi i Hrvatske gorske službe spašavanja u skladu s Planom provedbe helikopterske obuke za pripadnike vatrogasnih postrojbi i HGSS-a u 2019. godini.