Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

 

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 67/17) te u skladu s Odlukom o dopuni odluke o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije (KLASA: 112-03/19-01/34, URBROJ: 521-TP-01-02-19-3) od 5. lipnja 2019. godine, a u svezi članka 6. alineje 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 70/16, 74/17 i 71/18) Ministarstvo obrane raspisuje 

 

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

za sljedeće radno mjesto:

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za NATO i EU
Odjel za EU

  • stručni/a suradnik/ca (radno mjesto broj 8.2.3.2. – 4) – 4 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme dok traje potreba za obavljanjem poslova čiji se opseg privremeno povećao radi predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU, a najduže do 31. srpnja 2020. godine

Mjesto službe: Zagreb

Stručni uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog ili humanističkog smjera
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Državni službenici primaju se u državnu službu na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice),
3. presliku diplome,
4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje koji mora sadržavati podatke o poslodavcu, trajanju staža osiguranja te stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi,
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo kako je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje),
6. dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda škole stranih jezika, odnosno preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen engleski jezik),
7. presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je kandidat položio državni stručni ispit).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10 0000 Zagreb, s naznakom: „Za oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane“.

Obrazac za prijavu nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr).
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve potrebne podatke i priloge navedene u oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku: Komisija) imenuje ministar obrane.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate poziva na razgovor (intervju).

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor (intervju). Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi na razgovor (intervju), smatrat će se kako je povukao/la prijavu.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju) na web stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr).

Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te su uz prijavu dužni priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na pravo prednosti kod prijma u državnu službu mogu se pozvati kandidati/kinje u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo
prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanu u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo obrane.

Nakon izbora kandidata/kinje, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, Ministarstvo obrane provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavit će se na internetskoj stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr) istovremeno s objavom oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na internetskoj stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) te internetskoj stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr). Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva uprave.

 

POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTAR OBRANE

Damir Krstičević

 

KLASA: 080-04/19-01/1
URBROJ: 512-01-19-15

Zagreb, 16. srpnja 2019.

Priloženi dokumenti:
99 KB
100 KB
246 KB