Poboljšanje materijalnih prava pripadnika OS RH

Ministarstvo obrane usredotočeno je na sustavno poboljšanje uvjeta života i rada i materijalnih prava vojnika, dočasnika i časnika Hrvatske vojske, od prijema u vojnu službu do umirovljenja.

Čovjek i dalje ostaje u središtu obrambenog sustava i u nadolazećem razdoblju Ministarstvo obrane nastavit će ulagati u podizanje kvalitete života svih pripadnica i pripadnika Oružanih snaga.

Ostanak vojnika u službi do navršenih 50 godina života i stjecanja prvih uvjeta za mirovinu
Uredbom o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske iz 2023. te Zakona o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske iz 2024. vojnicima je omogućen ostanak u službi do navršenih 50 godina života i stjecanja prvih uvjeta za mirovinu u skladu sa Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.

Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe
S ciljem poboljšanja standarda života i rada pripadnika Hrvatske vojske te promicanja vojnog poziva i očuvanja vrijednosti Domovinskoga rata, Vlada RH donijela je 2024. godine Uredbu o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe kojom su se značajno podigle plaće djelatnih vojnih osoba i vojnih specijalista.

Naknada za dragovoljno vojno osposobljavanje

Izmjenom Pravilnika o dragovoljnom vojnom osposobljavanju iz 2024. podignuta je visina nakade za svaki mjesec uspješno završenog osposobljavanja dragovoljnim ročnicima sa 700,00 eura na 900,00 eura.

Vojnička služba i prijam u službu

Izmijenjeni su ugovori o vojničkoj službi na način da se kod prijema vojnika/mornara putem javnog natječaja vojnici prioritetno raspoređuju u mjesto službe prema mjestu stanovanja. Također, skraćeno je vrijeme od završetka dragovoljnog vojnog osposobljavanja do potpisivanja vojničkog ugovora te je kandidatima koji su uspješno završili dragovoljno vojno osposobljavanje dana mogućnost bržeg zapošljavanja. Nadalje, uvedena je dodjela prvog časničkog čina bojnika za specijaliste medicine te natporučnika za doktore medicine, rotacija zapovjednih i voditeljskih dužnosti svake četiri godine te su uvedeni dodaci za deficitarna zvanja.

Naknada pripadnicima Ministarstva obrane i Hrvatske vojske angažiranim za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu

Sukladno Odluci ministra obrane o ostvarivanju prava na naknadu pripadnicima Hrvatske vojske angažiranima u pružanju pomoći civilnim institucijama, službama i stanovništvu u slučaju velikih katastrofa i velikih nesreća, pripadnicima Hrvatske vojske koji su angažirani u inozemstvu povećana je naknada te ona sada iznosi 80 eura neto. Također, pripadnicima Hrvatske vojske angažiranima u pružanju pomoći u provedbi mjera obrane od poplave povećana je naknada s 20 na 40 eura neto.

Naknada za stanovanje i za posebne oblike rada u službi

Odlukama ministra obrane koje su stupile na snagu 2023., propisani su novi iznosi naknada za posebne oblike rada u službi (terenski uvjeti, stražarska služba i dežurstvo), kao i novi iznosi naknada za stanovanje. Pripadnicima Hrvatske vojske, naknade u terenskim uvjetima i naknade za stražarsku službu povećane su i sada iznose 27 eura, dok subotom, nedjeljom, blagdanima i ostalim neradnim danima te naknade iznose 32 eura. Također, povećane su i naknade za dežurstvo te sada iznose 20 eura, odnosno vikendom, blagdanima i ostalim neradnim danima 25 eura.

Naknade za stanovanje

Ministarstvo obrane nastavlja raditi i na poboljšanju kvalitete življenja pripadnika Hrvatske vojske u mjestima njihove službe, pa su tako naknade za stanovanje povećane u prosjeku za oko 50 posto. Konkretno, u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Zadru, Puli i Osijeku naknada za stanovanje sada iznosi 480 eura (ranije 319 eura), dok u Vukovaru, Vinkovcima, Požegi, Varaždinu, Karlovcu, Sinju i Benkovcu iznosi 340 eura (ranije 226 eura). U ostalim mjestima službe u Republici Hrvatskoj naknada je povećana na 260 eura neto (ranije 172 eura).

Naknada za troškove prijevoza

Odlukom ministra uvećana je naknada za troškove prijevoza po prijeđenom kilometru za djelatne vojne osobe sa 0,75 kuna (0,10 eura) na 1,35 kuna (0,18 eura).

Otpremnine za djelatne vojne osobe

Novom Odlukom o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima prestane služba povećane su otpremnine svim djelatnim vojnim osoba koje odlaze u mirovinu na deset neto proračunskih osnovica te je ukinuta obveza vraćanja iste u slučaju ponovnog zaposlenja u državnim tijelima.

Izobrazba i školovanje

U 2023. godini donesen je novi Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju. Predmetnim pravilnikom uvećani su iznosi stipendija za kadete, vojne stipendiste – studente i vojne stipendiste – učenike.

Iznosi stipendija za učenike srednjih škola prema novom Pravilniku su za 1. i 2. godinu srednjoškolskog obrazovanja 100 eura, za 3. godinu srednjoškolskog obrazovanja 120 eura (ranije 700 kn) te za 4. godinu 150 eura (ranije 800 kn), dok je za 5. godinu srednjoškolskog obrazovanja stipendija 150 eura.

Stipendije za kadete iznose: za 1. godinu studija 250 eura (ranije 150 eura), za 2. godinu studija 300 eura (ranije 200 eura), za 3. godinu studija 350 eura (ranije 250 eura), za 4. godina studija 400 eura (ranije 300 eura) i za 5. godinu studija 450 eura (ranije 400 eura).

Novi iznosi stipendija za vojne stipendiste – studente su za 1. godinu studija 300 eura (ranije 150 eura), za 2. godinu studija 400 eura (ranije 200 eura), za 3. godinu studija 500 eura (ranije 250 eura), za 4. godina studija 600 eura (ranije 300 eura) te za 5. i 6. godinu studija 700 eura (ranije 400 eura).

Nadalje, kandidatima za upis na temelju javnog poziva i kandidatima prijavljenim na temelju javnog natječaja za upis na studij Aeronautika-vojni pilot koji uspješno završe Program selekcijskog letenja, Ministarstvo obrane isplaćuje novčanu nagradu u iznosu 150 eura (ranije 1000 kn).

Odlukom o stipendiranju u školskoj godini 2024./2025., a u potpori dugoročne popune radnih mjesta roda veze, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske dodijelit će do 40 stipendija redovitim studentima sveučilišnih studija iz informacijsko-komunikacijskog područja za radna mjesta u rodu veze Oružanih snaga Republike Hrvatske. Posebnost predmetnih stipendija je da se mogu javiti studenti od 2. do 5. godine studija.

Također, Odlukom o stipendiranju u školskoj godini 2024./2025., a u potpori dugoročne popune radnih mjesta vojnika/mornara svih rodova i medicinske službe, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske dodijelit će do 500 stipendija redovitim učenicima srednjih škola za radna mjesta vojnika/mornara u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Posebnost predmetnih stipendija je da se mogu javiti učenici od 2. do 5. razreda srednje škole zavisno o traženom usmjerenju te da će se kandidatima omogućiti javljanje uz navođenje nekoliko željenih mjesta službe (prema prioritetu), a što će se ukoliko kandidat bude odabran kasnije navesti i u Ugovoru o stipendiranju.