Najčešća pitanja kandidata za kadeta

1. Kako izgleda zdravstveni pregled kandidata?

Zdravstveni pregled za odabir kandidata sastoji se od:

 • pregleda doktora opće medicine,
 • pregleda doktora dentalne medicine,
 • antropometrijskih mjerenja,uvida u dostavljenu medicinsku i nemedicinsku dokumentaciju, a obuhvaća:
  • utvrđivanje statusa i funkcionalne sposobnosti svih organskih sustava, organa i osjetila: ruku s ramenim pojasom (R), nogu sa zdjeličnim pojasom (N), unutarnjih i drugih organa u sastavu općeg stanja (OS), osjetilo vida (O), osjetilo sluha (U), središnjeg i perifernog živčanog sustava (NP) i psihijatrijski status (L)
  • posebno pronalaženje i evidentiranje patoloških stanja i poremećaja koji utječu na ocjenu zdravstvene sposobnosti: opća tjelesna nerazvijenost (As), izrazita gojaznost (Ob), promjene na koži (K), nedostatak zuba u usnoj šupljini (Z), mucanje (M), poremećaj u raspoznavanju boja – protanopi i deuteroanopi (KV), poremećaj noćnog vida (NV), poremećaj stereovida (SV), ispodprosječne kognitivne sposobnosti (IKS)
  • laboratorijske pretrage.

Testiranje kandidata za kadete – vojne pilote je složenije i zahtjevnije od testiranja kandidata za kadete drugih studija kako u psihologijskom, tako i u tjelesnom i zdravstvenom segmentu.

Detaljnije informacije mogu se naći u Pravilniku o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (NN 13/14, 134/15, 138/15), odnosno u Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14).

2. Kako izgledaju psihologijska testiranja?

Psihologijska ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja kognitivnih sposobnosti, konativnih osobina i drugih relevantnih psihičkih značajki te ciljani psihološki intervju. Psihologijska ispitivanja obavljaju se kao skupna ili pojedinačna, a kandidati koji na skupnim psihologijskim ispitivanjima ne zadovolje propisane kriterije u pravilu se ne upućuju na dodatna i pojedinačna psihologijska ispitivanja.

Vojni psiholog utvrđuje psihičku sposobnost u skladu s Popisom temeljnih psihologijskih kriterija za prijam i vojnu službu u Oružanim snagama (Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske – Prilog 11 (NN 13/14, 42/14, 134/15, 109/16, 97/17).

3. Kako izgleda provjera tjelesnih sposobnosti?

Provjera tjelesnih sposobnosti kandidata provodi se radi utvrđivanja tjelesne građe i razine funkcionalnih i motoričkih sposobnosti propisanih za djelatnu vojnu službu.

Sadržaj provjere tjelesne sposobnosti kadeta:

1. Antropometrijska mjerenja:

• mjerenje visine tijela (ATV) i
• mjerenje mase tijela (ATM).

2. Testiranje motoričkih sposobnosti:

• sklekovi na tlu (MSKL) i
• pregibi trupa (MPTR).

3. Testiranje funkcionalnih sposobnosti:

• trčanje 3200 metara.

Mjerenje antropometrijskih karakteristika može se provesti do sedam dana prije testiranja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ili na sam dan testiranja.

Testiranje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kadeta provodi se u jednom danu i prema sljedećem redoslijedu:

• sklekovi na tlu,
• pregibi trupa i
• trčanje 3200 m.

Provjere tjelesne spremnosti kandidata za kadete obično se provode tijekom svibnja, a u slučaju kandidata za kadete – vojne pilote mogu se provoditi sve do početka selekcijskog letenja. Sve provjere tjelesne spremnosti provode se u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 13/2014, Prilog 15).

4. Koja dioptrija se tolerira kod prijama u kadetsku službu/djelatnu vojnu službu?

Okvirno se može reći da je dopušteno odstupanje do dvije dioptrije, ali uz dobru mogućnost korekcije i bez prisutnosti drugih poremećaja vida ili oka. Liječnik oftalmolog donosi odluku da li utvrđena dioptrija i patologija oka predstavljaju smetnju za prijam u vojnu službu.

5. Je li dijabetes prepreka za prijam u kadetsku službu/djelatnu vojnu službu?

Dijabetes je prepreka za prijam bilo koje vrste kandidata u službu u Oružane snage RH.

6. Je li istina da kandidati za pilote ne smiju imati zubni karijes?

Kandidati za pilote moraju imati popravljene zube, odnosno ne smiju imati niti jedan karijes u usnoj šupljini. Ukoliko moraju nadomještati zube zbog nedostatka pet i više zuba u usnoj šupljini, nadomjesci moraju biti fiksni, a ne mobilni.

7. Postoje li za pilote uvjeti u pogledu tjelesne visine?

Propisana tjelesna visina kandidata za pilote je 162–195 cm, uz dovoljnu visinu u sjedećem položaju, dužinu ruku i nogu te snagu mišića za odgovarajući tip zrakoplova/helikoptera.

8. Jesu li zabranjene tetovaže?

Nije dopušteno nošenje nakita ni tetovaže na vidljivim dijelovima tijela (lice, vrat, podlaktice, šake).

Ostali uvjeti upisa vojnih studija

1. Postoji li mogućnost prijave s nekim drugim stranim jezikom osim engleskog?

Sukladno potrebi Oružanih snaga RH i u skladu s uvjetima natječaja sveučilišta propisano je da se na vojne studijske programe mogu prijaviti samo osobe koje prijave engleski jezik. Spomenuta je objavljena na portalu postani-student.hr i na internetskoj stranici www.vojni.unizg.hr.

2. Ako se položi viša razina predmeta nego što je traženo, hoće li se to dodatno bodovati?

U predmetnom slučaju nema dodatnog bodovanja.

3. S koliko su se bodova upisivali primljeni kadeti?

Primljeni kadeti prošle školske godine upisani su s ostvarenih 500 do 800 bodova.

4. Imaju li djeca hrvatskih branitelja prednost pri upisu?

Djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata imaju prednost pri upisu studija ukoliko ispunjavaju ostale propisane uvjete.

5. Koja je razlika između pješaštva na studiju Vojno vođenje i upravljanje i pješaštva na studiju Vojno inženjerstvo?

U programu pješaštva na studiju Vojno inženjerstvo više je tehničkih predmeta poradi osposobljavanja za zadaće u okviru mehaniziranog pješaštva. Po završetku oba studija kadetima se dodjeljuje čin poručnika pješaštva, ali završetkom studija Vojnog vođenja i upravljanja stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/baccalaureus vojnog vođenja i upravljanja, a završetkom studija Vojnog inženjerstva stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/baccalaureus inženjer vojnog inženjerstva.

Dakle, studij Vojno vođenje i upravljanje usmjeren je na društveno područje znanosti, a studij Vojnog inženjerstva na tehničko područje znanosti, ali budući da obavljanje časničke dužnosti u rodu pješaštvo traži interdisciplinarna znanja, obrazovanje budućih časnika provodi se na oba studijska programa.

Ugovorne obveze

1. Koje su ugovorne obveze kadeta?

Kadet se u skladu s odredbama Ugovora o kadetskoj službi koji potpisuje s Ministarstvom obrane obvezuje na sljedeće:

 • kroz redovito školovanje završiti upisani vojni studij uz mogućnost produženja studija za jednu akademsku godinu
 • ispunjavati program studiranja u skladu s Pravilnikom o studiranju
 • redovno pohađati, uspješno savladavati i završiti program obuke za kadete
 • promijeniti izabranog liječnika opće (obiteljske) medicine na lokaciju vojne ordinacije opće (obiteljske) medicine
 • pristupati redovitim i izvanrednim zdravstvenim pregledima prema uputnici za zdravstveni pregled Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”
 • u svakoj akademskoj godini zadovoljiti provjeru tjelesne spremnosti, osim u slučaju bolesti ili drugih objektivnih okolnosti o čemu će odluku donijeti ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale na temelju dostavljene dokumentacije
 • odazvati se na testiranje na droge, alkohol i druga sredstva ovisnosti na zahtjev ovlaštene službene osobe vojne policije
 • pridržavati se propisa o studiranju i kadetskoj službi te ostalih propisa o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

2. Koje su ugovorne obveze Ministarstva obrane?

Ministarstvo obrane obvezno je kadetu tijekom kadetske službe osigurati:

 • mjesečnu stipendiju u iznosu sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
 • osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, ako nije zdravstveno osiguran po drugoj osnovi
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
 • smještaj u vojnim lokacijama
 • prehranu prema posebnim propisima kojima je uređeno područje prehrane u Oružanim snagama
 • vojnu odoru prema posebnim propisima kojima je uređeno nošenje vojnih odora u Oružanim snagama
 • mjesni prijevoz u mjestu školovanja
 • refundaciju troškova prijevoza za dva putovanja godišnje iz mjesta školovanja u mjesto prebivališta i obratno prema cijeni autobusne ili željezničke karte
 • troškove izdavanja studentske iskaznice (X-ice)
 • troškove prehrane kadeta na studiju Aeronautika koji premašuju troškove osigurane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja na studentskoj iskaznici (X-ici) najviše do iznosa 40 eura mjesečno
 • obvezne udžbenike i pisaći pribor
 • osobno računalo i pristup internetu
 • odjeću, obuću i drugu opremu za tjelovježbu
 • korištenje sportskih terena u vojnim lokacijama
 • troškove izrade i obrane završnog rada
 • iznos upisnine
 • iznos participacije u troškovima studija pri redovnom upisu akademske godine
 •  osposobljavanje za vozača vozila B kategorije za one kadete koji je ne posjeduju.

Financijske obveze

1. Koliko moram vratiti ako prekinem studij?

Ministarstvo obrane raskinut će Ugovor s kadetom:
• ako je kadetu izrečena stegovna kazna raskida ugovora o kadetskoj službi
• ako su kadetu evidentirane tri izrečene stegovne mjere i/ili kazne
• ako se tijekom školovanja odnosno prijama u djelatnu vojnu službu naknadnom provjerom ustanovi postojanje sigurnosnih zapreka za prijam u službu
• ako kadet ne ispuni ostale obveze iz članka 2. ovog Ugovora
• ako kadet prekine školovanje iz subjektivnih razloga
• u slučaju nestupanja u djelatnu vojnu službu po završetku školovanja.

U slučaju raskida Ugovora zbog gore navedenih okolnosti, kadet je obvezan nadoknaditi troškove školovanja i štetu koja je time počinjena Ministarstvu obrane s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (troškovi školarine, upisnine, stipendija, X-ca, osposobljavanja za vozače B kategorije i dr.)

Metodologija izračuna novčanih obveza onih kandidata koji prekinu studij uzima u obzir niz čimbenika, primjerice, vrijeme provedeno na studiju, ukupno utrošena sredstva za pojedinog kadeta, razloge prekida studija (bolest, ozljeda i sl.).

Ako tijekom školovanja nastupe objektivne okolnosti zbog kojih kadet ne može ispuniti zdravstvene, psihičke i tjelesne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu, ugovor o kadetskoj službi raskida se bez obveze naknade troškova školovanja.

2. Gubi li se pravo na obiteljsku mirovinu početkom primanja stipendije za studijske programe?

Ne, primanje obiteljske mirovine prestaje tek zapošljavanjem studenta (kadeta) kod prijama u Oružane snage Republike Hrvatske nakon završenog studija. Kadet stipendiju prima po jednoj osnovi, a obiteljsku mirovinu po drugoj osnovi, te jedna ne isključuje drugu.

Pravo na primanje obiteljske mirovine student gubi ili zasnivanjem radnog odnosa ili kad je napunio 26 godina starosti.

Uvjeti života i rada u vojarni “Dr. Franjo Tuđman”

1. Smije li se izlaziti tijekom tjedna?

Izlasci su definirani organizacijskom zapovijedi za kadetsku službu. Kadeti prve godine imaju pravo izlaska jednom tjedno (svi u istom danu) od završetka kadetskih/akademskih obaveza do 21:30 sati, kadeti druge godine imaju pravo na izlazak svaki radni dan od 18:30 do 21:30 sati, kadeti treće godine imaju pravo na izlazak svaki radni dan od 16:00 do 21:30 sati, a kadeti četvrte i pete godina imaju pravo na izlazak svaki radni dan od 15:00 do 21:30 sati.

Ukoliko nije planiran radni vikend poradi vojne obuke, a kadet ostaje u vojarni, izlazak se odobrava subotom do 00:00 te nedjeljom do 22:00 sata.

2. Mogu li glazbenici ili sportaši ići na probe odnosno treninge?

Kadeti imaju precizno isplaniran dnevni radni raspored ispunjen obvezama koje se moraju izvršiti. Obveze počinju ustajanjem u 6:00 sati pa do povečerja u 22:00 sata. Mogućnost izlaska iz vojarne predviđa se sukladno rasporedu iz organizacijske zapovijedi (prethodno pitanje).

3. Jesu li žene odvojene od muškaraca? Imaju li svoju kupaonicu?

Smještaj kadeta je tako organiziran da su žene odvojene od muškaraca. Ovisno o smještajnim objektima, u jednom objektu svaki kadet ima svoju sobu, a dvije sobe dijele jednu kupaonicu. U drugim objektima po dva kadeta smještena su u istoj sobi i svaka soba ima svoju kupaonicu. Raspored soba je takav da osigurava da dvije muške osobe dijele zajedničku kupaonicu, odnosno, da dvije ženske osobe dijele kupaonicu.

4. Smiju li se primati posjete?

Kadeti mogu primati posjete radnim danom od 16:00 do 21:00 sati, te vikendom od 10:00 do 21:00 sati ukoliko nema vojne obuke. Kadeti su odgovorni za ponašanje posjetitelja, te ih moraju upisati u Knjigu posjeta.

5. Jesu li vikendi slobodni?

Kadeti po semestru imaju jednu radnu subotu (najčešće gađanje) i jedan radni vikend (petak, subota i nedjelja, kada idu na vojni poligon).

6. Gdje se provode kampovi?

Kampovi se provode na vojnim poligonima i vojnim vježbalištima Oružanih snaga Republike Hrvatske. Zasad se za obuku kadeta koriste vojno vježbalište Gakovo kod Bjelovara, vojni poligon Gašinci kod Satnice Đakovačke, vojarna Udbina, vojni poligon Cerovac kod Karlovca i vojni poligon Bralovac kod Knina.

Završetak studijskih programa i daljnje školovanje

1. Koju visokoškolsku kvalifikaciju stječem završetkom studija i hoće li mi ista biti priznata na tržištu rada?

Završetkom prijediplomskog sveučilišnog studija Vojno vođenje i upravljanje stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) vojnog vođenja i upravljanja, a završetkom prijediplomskog sveučilišnog studija Vojno inženjerstvo stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer vojnog inženjerstva.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Vojno vođenje i upravljanje stječe se akademski naziv magistar vojnog vođenja i upravljanja, a završetkom diplomskog sveučilišnog studija Vojno inženjerstvo stječe se akademski naziv magistar inženjer vojnog inženjerstva.

Završetkom prijediplomskog sveučilišnog studija Aeronautika stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer aeronautike.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Aeronautika stječe se akademski naziv magistar inženjer aeronautike.

Završetkom integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo stječe se akademski naziv sveučilišni magistar vojnog pomorstva.

S obzirom na to da su vojni studiji akreditirani sveučilišni studijski programi Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” u suradnji sa Sveučilištem u Splitu, koji su kao takvi dio hrvatskog visokoškolskog obrazovnog sustava, stečene visokoškolske kvalifikacije priznaju se na tržištu rada u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

2. Koje su mogućnosti školovanja nakon završetka vojnog prijediplomskog studijskog programa? Mogu li upisati diplomski studij i na kojim fakultetima? Hoću li polagati razlikovne ispite?

Završetkom četverogodišnjeg prijediplomskog studijskog programa Vojno vođenje i upravljanje ili Vojno inženjerstvo u skladu s ostvarenim rezultatima na prijediplomskom studiju, dijelu najboljih kadeta otvara se mogućnost upisa redovnog diplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje ili Vojno inženjerstvo u statusu kadeta.

Svi kadeti koji nakon završenog četverogodišnjeg prijediplomskog studijskog programa Vojno vođenje i upravljanje ili Vojno inženjerstvo ne upišu diplomski studij dodjeljuje se čin poručnika/poručnice te se raspoređuju u postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske na prve časničke dužnosti. Obveza je ostati u djelatnoj vojnoj službi u razdoblju dvostruko duljem od trajanja školovanja koje je stipendiralo Ministarstvo obrane.

Kadeti koji studiraju na prijediplomskom studiju Aeronautika (vojni pilot ili vojna kontrola zračnog prometa) obvezni su prema Ugovoru o kadetskoj službi upisati diplomski studij Aeronautika odgovarajućeg smjera.

Kadeti koji su nakon četverogodišnjeg prijediplomskog studijskog programa Vojno vođenje i upravljanje ili Vojno inženjerstvo raspoređeni na dužnosti u Oružane snage Republike Hrvatske ukoliko žele mogu upisati diplomski studij uz rad o vlastitom trošku na bilo kojem sveučilištu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu sukladno programu koji je najbliži području završenog prijediplomskog studija i uvjetima upisa za taj studij. Uvjete i kriterije za upis bilo kojeg diplomskog studija određuje visoko učilište na kojem se upisuje i izvodi diplomski studij, tj. visoko učilište u konkretnom slučaju propisuje koji se završeni prijediplomski studiji smatraju odgovarajućim za upis pojedinog diplomskog studija te postoji li potreba polaganja razlikovnih ispita.

3. Koju obrazovnu kvalifikaciju (“zvanje”) imam ako napustim Oružane snage Republike Hrvatske?

Ako napustite Oružane snage Republike Hrvatske, imate onu visokoškolsku kvalifikaciju koju stječete završetkom vojnih prijediplomskih ili diplomskih studija odnosno integriranog prijediplomskog i diplomskog studija (popis akademskih naziva u odgovoru na pitanje 1.).

Posao, plaća i napredovanje u službi

1. Od kojeg smo trenutka zaposleni u Oružanim snagama Republike Hrvatske?

Nakon završetka studija (izvršenja svih akademskih i vojnih obveza) dotadašnji kadet dobiva prvi časnički čin te raspored na prvu časničku dužnost u Oružanim snagama Republike Hrvatske odnosno postaje zaposlenik Ministarstva obrane.

2. Hoću li imati beneficirani radni staž?

Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem nemaju svi pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hoće li netko kad postane časnik imati pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem ovisi o vrsti postrojbe u koju će biti raspoređen na dužnost ili o samoj vrsti dužnosti (neovisno o vrsti postrojbe).

Primjerice, djelatne vojne osobe raspoređene na bilo koju dužnost u jednoj od gardijskih brigada imaju pravo na staž s povećanim trajanjem, tako da za svakih 12 mjeseci provedenih na dužnosti u gardijskoj brigadi stječu 15 mjeseci mirovinskog staža. Također, vojni piloti u eskadrilama imaju beneficirani radni staž kao i djelatne vojne osobe raspoređene na dužnost u gardijskim brigadama, dakle za svakih 12 mjeseci stječu 15 mjeseci mirovinskog staža.

Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem za djelatne vojne osobe je uređeno Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (NN 128/99., 129/2000., 16/2001., 22/2002., 41/2008. i 118/2012.) te Uredbom o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja tog staža (NN 42/2003., 99/2012., 37/2014. i 71/2015.).

3. Gdje ću raditi i što ću raditi?

Nakon završetka četverogodišnjih vojnih prijediplomskih studija, ukoliko ne upisuju diplomski studij, ili nakon završetka diplomskih studija Vojno vođenje i upravljanje ili Vojno inženjerstvo dotadašnji kadeti postaju časnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske (poručnik/poručnica) i raspoređuju se na prve časničke dužnosti, načelno zapovjednika voda u jednoj od postrojbi Hrvatske kopnene vojske, Zapovjedništva za potporu, Zapovjedništva specijalnih snaga, Zapovjedništva za kibernetički prostor, Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” ili u pristožernim postrojbama.

Nakon završetka petogodišnjeg vojnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo dotadašnji kadeti postaju časnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske (poručnik/poručnica korvete) i raspoređuju se na prve časničke dužnosti u Hrvatsku ratnu mornaricu.

Nakon završetka diplomskog studija Aeronautika dotadašnji kadeti postaju časnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske (poručnik/poručnica) i raspoređuju se na prve časničke dužnosti u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, vojni piloti na dužnosti pilota u eskadrile, a vojni kontrolori zračnog prometa na dužnosti časnika za motrenje i navođenje.

4. Kolika je početna časnička plaća koju mogu očekivati?

Plaća djelatnih vojnih osoba (DVO) sastoji se od osnovne plaće i dodataka na plaću. Osnovna plaća DVO je umnožak koeficijenta osobnog čina i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu navršenog radnog staža.

Iznimno, ukoliko je ustrojbeni čin dužnosti na koju je DVO raspoređena viši od osobnog čina DVO, osnovnu plaću DVO čini aritmetička sredina osnovne plaće osobnog čina i osnovne plaće ustrojbenog čina dužnosti.
Osnovica za obračun plaće DVO jednaka je osnovici za obračun plaće državnih službenika.

5. Mogu li sudjelovati u operacijama potpore miru u inozemstvu?

Djelatne vojne osobe mogu biti upućene u inozemstvo radi sudjelovanja u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize i humanitarnim operacijama.

6. Kako mogu raditi u Zapovjedništvu specijalnih snaga?

Zapovjedništvo specijalnih snaga (prijašnja Bojna za specijalna djelovanja) je postrojba s posebnim uvjetima popune. Popunjava se djelatnim vojnim osobama iz sustava Oružanih snaga Republike Hrvatske, a nakon internog oglasa (natječaja unutar Oružanih snaga) te selekcijskog postupka i uspješno završene obuke za specijalna djelovanja.

7. Kako mogu napredovati u Oružanim snagama Republike Hrvatske?

Završetkom jednog od vojnih studijskih programa dotadašnjem se kadetu dodjeljuje časnički čin poručnika/poručnika korvete odnosno postaje časnik, a njegovo napredovanje unutar Oružanih snaga uređeno je Zakonom o službi u OS RH te nizom podzakonskih propisa.

Profesionalni razvoj djelatnih vojnih osoba tijekom službe odvija se neprekidnim usavršavanjem, obukom i izobrazbom, uspješnim obnašanjem dužnosti, posebno ustrojbenih dužnosti višeg čina od osobnog te promaknućem u viši čin.

Napredovanje u službi temelji se na stjecanju novih znanja i vještina i njihovu ocjenjivanju, izgradnji i održavanju sposobnosti potrebnih za obnašanje dužnosti više razine te provjerama tjelesnih, zdravstvenih i psihičkih sposobnosti.

Vojnu osobu može se promaknuti u viši čin:

 • ako je provela propisano vrijeme u određenom činu,
 • ako nije kažnjena za kazneno djelo, odnosno ako je za kazneno djelo nastupila rehabilitacija i ako se protiv nje ne vodi kazneni postupak,
 • ako nije kažnjena za stegovni prijestup, odnosno ako je stegovna sankcija brisana iz evidencije i ako se protiv nje ne vodi stegovni postupak zbog stegovnog prijestupa,
 • ako u vremenu propisanom za promaknuće nijedanput nije ocijenjena ocjenom “zadovoljava”,
 • ako postoji mogućnost rasporeda na dužnost višeg čina.