Validacija i evaluacija ponuda

Validacijom i evaluacijom provela se detaljna analiza ponuda kako bi se utvrdilo jesu li na sve zahtjeve za podacima poslani odgovarajući i precizni odgovori te njihova analiza i procjena prema utvrđenim domenama (kriterijima) i poddomenama (podkriterijima) definiranim Zahtjevom za ponudu (RFP).

Metodologija evaluacije i usporedbe temelji se na matematičkom modelu koji ocjenjuje odgovarajuće ponude kroz niz međusobnih usporedbi brojnih atributa i karakteristika performansi unutar određenog bitnog kriterija.

Završna vrijednost svake domene predstavlja rezultat umnoška dobivene bodovne vrijednosti unutar svake poddomene i pojedinačnog kriterija.

Ključni parametri za procjenjivanje ponuda za višenamjenski borbeni avion predstavljale su četiri glavne domene (kriterija) i deset poddomena (podkriterija),  a unutar svakog podkriterija međusobnom usporedbom bodovno su ocijenjena 122 područja i 284 elementa.

Četiri glavne domene bile su:

  • Strateška domena

Procjena strateške domene temeljila se na pretpostavci kako nabava višenamjenskog borbenog aviona ima vrlo široke implikacije na sigurnosnu i obrambenu politiku te je stoga treba promatrati u širem opsegu nego kao tipičnu nabavu vojne opreme, a procijenjena je kroz strateško i vojno partnerstvo.

  • Domena sposobnosti

Ova domena obuhvatila je područja koja su potrebna za uporabu, djelovanje i održivost sposobnosti višenamjenskog borbenog aviona koje su definirane Taktičko-tehničkom studijom te su komparativno ocijenjeni svi ključni elementi pojedinog aviona i njegovo uvođenje u operativnu uporabu. Domena sposobnosti procijenjena je detaljnom analizom ponuda u odnosu na učinkovitost provedbe zadaća, operativnu i tehničku potporu te uporabljivost.

  • Financijska domena

Uvažavajući smjernice Vlade Republike Hrvatske i financijske projekcije za nabavu višenamjenskog borbenog aviona, projekcije financijskog plana Ministarstva obrane, kretanja BDP-a i državnog proračuna Republike Hrvatske, financijska domena procijenjena je kroz ukupne troškove uporabe višenamjenskog borbenog aviona sastavljenih od izravnih troškova nabave i troškova vijeka uporabe.

  • Investicijska domena

Ocjenjivanje ponuda iz investicijske domene provedena je u skladu s Direktivom 2009/81/EZ o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti, člankom 346 Ugovora o funkcioniranju Europske unije te Zakonom o javnoj nabavi koji regulira javnu nabavu u području obrane i sigurnosti i implementira EU Direktivu 2009/81/EZ u hrvatsko zakonodavstvo.

Budući da Republika Hrvatska nema vlastitu zrakoplovnu industriju, sigurnosni interes Republike Hrvatske uključuje kapitalne investicije i industrijsku suradnja koje trebaju omogućiti stjecanje, organizaciju i uspostavljanje sposobnosti višenamjenskog borbenog aviona kao sustava. Stoga je za Republiku Hrvatsku izuzetno bitno omogućavanje razvoja i jačanje tehnoloških i industrijskih kapaciteta povezanih s proizvodnjom dijelova ili komponenti, transfer znanja i tehnologija od proizvođača na lokalnu industriju te poticanje zajedničkih istraživanja i razvoja u područjima relevantnim za uporabu višenamjenskog borbenog aviona.
 
Na osnovu ukupnih ocjena ponuda, a prema unaprijed utvrđenom relativnom odnosu domena i poddomena, ponuda Države Izrael vrednovana je s najvećim postotkom i ocijenjena kao sveobuhvatna i najbolja.