Odluka o uvjetima i postupku dodjele solidarne pomoći iz sredstava Zaklade vojne solidarnosti

Klasa: 011-01/18-01/10
Urbroj: 512M2-01-18-79
Zagreb, 07. prosinca 2018. godine

 

Na temelju članka 6., a u vezi s člankom 20. stavkom 2. Zakona o Zakladi vojne solidarnosti (Narodne novine, br. 68/18, u nastavku: Zakon), Upravni odbor Zaklade vojne solidarnosti, uz prethodnu suglasnost Ministarstva obrane Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 06. prosinca 2018. godine, donio je

ODLUKU O UVJETIMA I POSTUPKU DODJELE SOLIDARNE POMOĆI
IZ SREDSTAVA ZAKLADE VOJNE SOLIDARNOSTI

I. UVODNE ODREDBE

 Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i postupak dodjele solidarne pomoći djelatnim vojnim osobama, državnim službenicima i namještenicima Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, i članovima njihove uže obitelji radi ostvarivanja svrhe Zaklade vojne solidarnosti (u nastavku: Zaklada).

(2) Ovom Odlukom propisuje se i sastav te način rada Povjerenstva za dodjelu solidarne pomoći iz sredstava Zaklade (u nastavku: Povjerenstvo Zaklade).

Članak 2.

Pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

(1) Član Zaklade je djelatna vojna osoba, državni službenik i namještenik Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u nastavku: zaposlenik) koji ispunjava ovom Odlukom utvrđene uvjete članstva.

 • Članstvo zaposlenika u Zakladi započinje u kalendarskom mjesecu u kojem je potpisana izjava o  dragovoljnom mjesečnom novčanom prilogu Zakladi – suglasnost na redovitu mjesečnu uplatu na račun Zaklade od neto mjesečne plaće zaposlenika, u novčanom iznosu koji nije manji od najmanjeg mogućeg novčanog iznosa propisanog posebnom odlukom Upravnog odbora Zaklade.
 • Članstvo zaposlenika u Zakladi završava s krajem kalendarskog mjeseca u kojem je zaposlenik podnio pisani zahtjev za opoziv suglasnosti za dragovoljni mjesečni novčani prilog Zakladi.

(2) Podnositelj zahtjeva je svaki član Zaklade koji je podnio odgovarajući zahtjev za dodjelu solidarne pomoći iz sredstava Zaklade.

 • Podnositelj zahtjeva može biti i punoljetni član njegove uže obitelji ili zakonski zastupnik maloljetnog ili radno nesposobnog člana uže obitelji, ako član Zaklade iz objektivnih okolnosti ne može osobno podnijeti zahtjev.

(3) Uža obitelj zaposlenika u smislu ove Odluke podrazumijeva supružnika (bračnog i izvanbračnog), djecu, roditelje, pastorčad, usvojenike, djecu bez roditelja uzetu na uzdržavanje, te osobe koju je prema odredbama zakona zaposlenik dužan uzdržavati.

(4) Teško oboljenje podrazumijeva bolest uslijed koje je ugrožen život ili teško narušeno zdravlje, uslijed čega je zbog povećanih troškova liječenja koje ne pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje niti su podmireni na drugi način, podnositelj zahtjeva doveden u osobito tešku financijsku situaciju, odnosno bitno mu je ugrožen osobni i obiteljski socioekonomski položaj.

Članak 3.

Upravni odbor Zaklade odlučuje o zahtjevima podnositelja zahtjeva za dodjelu solidarne pomoći ako je slučaj zbog kojeg se zahtjev podnosi jedno od Zakonom o Zakladi vojne solidarnosti utvrđenih prava.

(1) Ako sredstva kojima Zaklada raspolaže, u trenutku odlučivanja o zahtjevu, nisu dostatna za podmirenje ovom Odlukom propisanih solidarnih pomoći, Upravni odbor Zaklade će donijeti zaključak o djelomičnom udovoljenju ili nemogućnosti udovoljenja zahtjevu zbog nedostatka financijskih sredstava na računu Zaklade.

(2) Isplate solidarnih pomoći predviđenih ovom Odlukom, a koje se moraju odgoditi zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka, realizirat će se prema redoslijedu podnošenja zahtjeva, čim se za to steknu financijski uvjeti.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, neće se poštivati redoslijed podnošenja zahtjeva, ako je to neophodno radi zaštite života ili teškog oboljenja podnositelja zahtjeva.

(4) Iznimno od članka 2. stavka (2), podnositelj zahtjeva za dodjelu solidarne pomoći iz sredstava Zaklade može biti i zaposlenik ili član uže obitelji zaposlenika koji nije član Zaklade, u slučajevima iznenadnog teškog oboljenja ili nastale socioekonomske situacije uz obveznu preporuku matične organizacijske cjeline i prethodno mišljenje Povjerenstva Zaklade.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU SOLIDARNE POMOĆI

Članak 4.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na solidarnu pomoć u slučaju smrti člana Zaklade, u novčanom iznosu koji posebnom odlukom određuje Upravni odbor Zaklade, te koja ne može biti manja od 10.000,00 kn i ne može biti veća od 150.000,00 kn.

Članak 5.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na solidarnu pomoć u slučaju teškog oboljenja ili u slučaju teških oblika stradavanja i ugrožavanja socioekonomskog položaja člana Zaklade ili njegove uže obitelji nastalih kao posljedica elementarnih nepogoda i katastrofa, u novčanom iznosu koji svojom odlukom određuje Upravni odbor Zaklade, te koja ne može biti manja od 10.000,00 kn i ne može biti veća od 150.000,00 kn.

Članak 6.

Iznimno od članka 4. i članka 5. ove Odluke, Upravni odbor Zaklade može donijeti odluku o dodjeli solidarne pomoći u iznosu do najviše 200.000,00 kn u posebnim slučajevima teškog oboljenja ili stradavanja člana Zaklade ili člana njegove uže obitelji, temeljem preporuke matične organizacijske cjeline i prethodnog mišljenja Povjerenstva Zaklade.

Članak 7.

(1) Prilikom odlučivanja o osnovanosti zahtjeva iz čanka 4. i 5. ove Odluke, kao i o drugim zahtjevima za ostvarivanje solidarne pomoći sukladno odredbama Zakona te visini iznosa pomoći, Upravni odbor Zaklade uzet će u obzir ukupnu materijalnu odnosno socioekonomsku situaciju u kojoj se nalazi podnositelj zahtjeva i njegova obitelj.

(2) Kod odlučivanja o visini solidarne pomoći koju će dodijeliti podnositelju zahtjeva Upravni odbor Zaklade uzet će u obzir i trenutne financijske mogućnosti Zaklade.

Članak 8.

Iznimno od odredbi ove Odluke, ako je solidarna pomoć potrebna da bi se spasio život podnositelja zahtjeva odnosno člana njegove obitelji, Upravni odbor Zaklade može podnositelju zahtjeva dodijeliti i veći iznos pomoći, a najviše do novčanog iznosa koji ne prelazi 300.000,00 kn.

III. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SOLIDARNU POMOĆ IZ SREDSTAVA ZAKLADE

Članak 9.

(1) Postupak za dodjelu solidarne pomoći iz sredstava Zaklade pokreće se podnošenjem zahtjeva Upravnom odboru Zaklade.

(2) Ako se radi o pružanju solidarne pomoći članovima uže obitelji poginulog ili umrlog člana Zaklade, postupak pokreće član uže obitelji ili ustrojstvena jedinica u kojoj je radio poginuli ili umrli član Zaklade uz prethodnu suglasnost člana uže obitelji, dostavljanjem obavijesti o činjenici smrti Upravnom odboru Zaklade.

Članak 10.

Zaprimljene zahtjeve te obavijesti o činjenici smrti, Upravni odbor Zaklade dostavit će  Povjerenstvu Zaklade, radi prikupljanja podataka o okolnostima i potrebama obitelji poginulog člana Zaklade, teško oboljelih i socioekonomski ugroženih članova Zaklade ili članova njihove uže obitelji.

Članak 11.

(1) Radi analize i obrade zaprimljenih zahtjeva, Povjerenstvo Zaklade može zatražiti podatke iz službenih evidencija Ministarstva obrane, uključujući odgovarajuće dokumente iz matične organizacijske cjeline, kao i od drugih tijela javne vlasti, te od podnositelja zahtjeva osobno.

(2) Povjerenstvo Zaklade iz stavka 1. ovoga članka provjerit će podatke koje je u zahtjevu naveo podnositelj zahtjeva te će mišljenje i prijedlog dostaviti Upravnom odboru Zaklade na odlučivanje.

(3) Mišljenje i prijedlog iz stavka 2. ovoga članka, Povjerenstvo Zaklade je dužno dostaviti Upravnom odboru Zaklade u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 12.

(1) Upravni odbor Zaklade odlučuje o opravdanosti zahtjeva te mogućoj visini pomoći na sjednici, većinom glasova natpolovičnog broja nazočnih članova Upravnog odbora Zaklade.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju iz članka 9. stavka 2. ove Odluke, predsjednik Upravnog odbora Zaklade u slučaju potrebe brzog djelovanja, može osobno donijeti odluku o dodjeli solidarne pomoći uz prethodno telefonsko pribavljanje većinske suglasnosti od ostalih članova Upravnog odbora Zaklade, koju članovi Upravnog odbora Zaklade moraju osobno potvrditi na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora Zaklade.

Članak 13.

(1) Dodjela pomoći u slučaju iz članka 9. stavka 2. ove Odluke može se odgoditi ako sredstva kojima Zaklada raspolaže nisu dostatna za pružanje solidarne pomoći.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odbor Zaklade odgodit će donošenje odluke zbog nemogućnosti isplate solidarne pomoći te će o tome ponovno odlučivati, prema redoslijedu podnošenja zahtjeva, čim se za to steknu financijski uvjeti.

Članak 14.

(1) Pri odlučivanju o zahtjevu za dodjelu solidarne pomoći, Upravni odbor Zaklade može zahtjev usvojiti, odbiti ili odgoditi donošenje odluke.

(2) U odluci o usvajanju zahtjeva za dodjelu pomoći utvrdit će se iznos solidarne pomoći koji se dodjeljuje.

(3) U slučaju isplate novčane pomoći u više obroka, iznos pomoći može se povećati, smanjiti ili prekinuti ovisno o dostupnosti sredstava i promjeni činjenica koje su utjecale na donošenje odluke.

(4) Zahtjev za dodjelu solidarne pomoći koji je odbijen, može se ponovno podnijeti, ako su bitno promijenjene okolnosti zbog kojih se pomoć traži.

IV. SASTAV I RAD POVJERENSTVA ZAKLADE

Članak 15.

(1) Ovom Odlukom osniva se jedinstveno Povjerenstva Zaklade koje ima ukupno 9 članova.

(2) Članovi Povjerenstva Zaklade imenuju se temeljem pojedinačnih prijedloga sljedećih organizacijskih cjelina:

 • jedan član temeljem prijedloga Ministarstva obrane RH, za pripadajuće ustrojbene cjeline;
 • jedan član temeljem prijedloga Glavnog stožera OS RH, za uprave GS OS RH, Zapovjedno operativno središte i vojna predstavništva;
 • jedan član temeljem prijedloga Glavnog stožera OS RH za pristožerne postrojbe;
 • jedan član temeljem prijedloga Hrvatske kopnene vojske;
 • jedan član temeljem prijedloga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva;
 • jedan član temeljem prijedloga Hrvatske ratne mornarice;
 • jedan član temeljem prijedloga Zapovjedništva za potporu;
 • jedan član temeljem prijedloga Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”;
 • jedan član temeljem prijedloga Zapovjedništva specijalnih snaga.

(3) Svaki pojedinačni prijedlog iz stavka (2) ovog članka mora sadržavati kratak pregled ključnih razloga za predlaganje imenovanja za člana Povjerenstva Zaklade.

Članak 16.

(1) Predsjednika, dva zamjenika predsjednika i šest članova Povjerenstva Zaklade imenuje i razrješava Upravni odbor Zaklade temeljem zaprimljenih prijedloga iz stavka (2) članka 15. na rok od dvije godine s mogućnošću ponovnog izbora.

(2) Za predsjednika, zamjenike predsjednika i članove Povjerenstva Zaklade imenuju se djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici neovisno o razini osobne dužnosti ili položaja, već temeljem načela osobnog profesionalnog ugleda, čestitosti i postignuća.

(3) Član povjerenstva može biti razriješen dužnosti temeljem osobnog zahtijeva, prijedloga predsjednika Povjerenstva zaklade, Predsjednika Upravnog odbora Zaklade, ili organizacijske cjeline iz stavka (2) članka 15. koja ga je predložila.

(4) Konstituirajuću sjednicu Povjerenstva Zaklade saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora Zaklade.

(5) Konstituirajućoj sjednici Povjerenstva Zaklade uz imenovane članove Povjerenstva Zaklade sudjeluju i svi članovi Upravnog odbora Zaklade, te upravitelj i zamjenik upravitelja Zaklade.

(6) Odluka o odabiru predsjednika i dva zamjenika predsjednika Povjerenstva Zaklade donosi se većinom glasova na konstituirajućoj sjednici nazočnih članova Povjerenstva, na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora Zaklade koji ne glasuje o iznijetom prijedlogu.

Članak 17.

(1) Povjerenstvo Zaklade obavlja zadaće iz članka 11. ove Odluke u svom većinskom sastavu.

(2) Predsjednik, zamjenici predsjednika i članovi Povjerenstva Zaklade obavljaju svoje dužnosti bez naknade.

Članak 18.

U svom radu članovi Povjerenstva Zaklade dužni su pridržavati se važećih zakonskih propisa te posebno skrbiti o propisima u području čuvanja tajnosti osobnih podataka i poštivanju načela osobne privatnosti, dostojanstva i ravnopravnosti.

(1) Ako je podnositelj zahtjeva član Povjerenstva Zaklade ili je s podnositeljem zahtjeva u krvnom ili tazbinskom srodstvu, Upravni odbor Zaklade donijet će odluku o njegovom izuzeću.

(2) Osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, odluka o izuzeću može se donijeti i u drugim slučajevima u kojima, iz bilo kojeg razloga koji je poznat članovima povjerenstva, Upravnom odboru Zaklade ili podnositelju zahtjeva odnosno njegovoj obitelji, postoji opasnost od neobjektivnog ili pristranog odlučivanja.

(3) Ako postoje činjenice i okolnosti koje mogu utjecati na objektivnost i nepristranost članova povjerenstva, članovi povjerenstva obvezni su sami o tome upoznati povjerenstvo i Upravni odbor Zaklade te zatražiti svoje izuzeće.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 Za Upravni odbor Zaklade           
predsjednik Upravnog odbora Zaklade    

pukovnik                     
Ante Čokolić

Priloženi dokumenti:
278 KB