Statut Zaklade vojne solidarnosti

Na temelju članka 6., a u vezi s člankom 20. stavkom 2. Zakona o Zakladi vojne solidarnosti (Narodne novine, broj 68/18), Upravni odbor Zaklade vojne solidarnosti, uz prethodnu suglasnost Ministarstva obrane, na sjednici održanoj 27. studenog 2018. donio je

STATUT ZAKLADE VOJNE SOLIDARNOSTI

I.     OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)   Ovim Statutom uređuju se način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade vojne solidarnosti (u daljnjem tekstu Zaklada) te druga pitanja značajna za ostvarivanje zakladne svrhe.

(2)   Drugi opći akti Zaklade moraju biti u skladu s odredbama Statuta, Zakona o Zakladi vojne solidarnosti i drugim propisima.

 

Članak 2.

(1)   Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska.

(2)   Osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Ministarstvo obrane (u nastavku Ministarstvo).

(3)   Ime Zaklade je Zaklada vojne solidarnosti.

(4)   Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV, broj 1.

(5)   Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik.

 

Članak 3.

(1)   Zaklada ima pečat.

(2)   O obliku i sadržaju pečata odlučit će Upravni odbor Zaklade.

(3)   Pečat čuva i ovlašten je koristiti upravitelj Zaklade i njegov zamjenik.

(4)   Pored osoba iz stavka 3. ovoga članka, pečat su ovlašteni koristiti predsjednik i zamjenici predsjednika Upravnog odbora Zaklade.

 

II.  ZAKLADNA SVRHA

Članak 4.

Zaklada se osniva sa svrhom:

 • promicanja humanitarnog djelovanja i potpore djelatnicima Ministarstva i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske pri svim oblicima stradavanja i ugrožavanja njihova socijalnog statusa
 • pružanja financijske pomoći članovima obitelji poginulih i umrlih zaposlenika
 • pružanja materijalne pomoći nezaposlenim roditeljima, ako je o njima poginuli ili umrli zaposlenik skrbio
 • pružanje financijske pomoći za liječenje stradalih i teško oboljelih zaposlenika i članova njihove uže obitelji.
 •  

III.     ZAKLADNA TIJELA

Članak 5.

(1)     Zakladna tijela su Upravni odbor Zaklade i upravitelj Zaklade.

(2)     Način rada tijela Zaklade, stručnih službi te stalnih i povremenih komisija pobliže će se urediti Poslovnikom o radu Zaklade vojne solidarnosti i Odlukom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade vojne solidarnosti.

 

Članak 6.

Članovi zakladnih tijela svoje dužnosti obavljaju savjesno, u skladu s odredbama Zakona o Zakladi vojne solidarnosti i drugih propisa te Statuta i drugih općih akata Zaklade.

Članak 7.

(1)     Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade od pet članova.

(2)     Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje ministar obrane iz redova djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(3)     Mandat članova Upravnog odbora Zaklade traje dvije godine s pravom ponovnog izbora.

(4)     Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju između sebe predsjednika i dva zamjenika, većinom od ukupnog broja članova.

(5)     Zamjenici zamjenjuju spriječenog odnosno odsutnog predsjednika Upravnog odbora Zaklade prema redoslijedu koji utvrdi Upravni odbor Zaklade.

(6)     Predsjednik i članovi Upravnog odbora Zaklade obavljaju svoje dužnosti bez naknade.

Članak 8.

Upravni odbor Zaklade:

 • imenuje i razrješava dužnosti upravitelja Zaklade i zamjenika upravitelja Zaklade
 • donosi Statut, Poslovnik o radu, Odluku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i druge opće akte
 • daje tumačenja Statuta i drugih općih akata Zaklade
 • odlučuje o korištenju imovine Zaklade uz prethodnu suglasnost Ministarstva obrane
 • donosi odluke o dodjeli sredstava
 • upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade
 • podnosi izvješće o radu Zaklade
 • obavlja poslove utvrđene Zakonom o Zakladi vojne solidarnosti, ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 9.

(1)     Sjednice Upravnog odbora Zaklade saziva predsjednik Upravnog odbora Zaklade najmanje jednom u tri mjeseca.

(2)     Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora Zaklade, a pravovaljane odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora Zaklade.

(3)     Odluke Upravnog odbora Zaklade objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način.

Članak 10.

Predsjednik Upravnog odbora Zaklade saziva sjednice, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Upravnog odbora Zaklade, sukladno odredbama Statuta Zaklade i Poslovnika o radu Zaklade.

 

Članak 11.

(1)     Član Upravnog odbora Zaklade može podnijeti ostavku na članstvo u Upravnom odboru Zaklade.

(2)     Na prijedlog Upravnog odbora Zaklade ministar obrane će razriješiti člana u slučajevima određenim Zakonom o Zakladi vojne solidarnosti.

(3)     U slučaju ostavke, smrti ili razrješenja člana, Upravni odbor Zaklade predlaže ministru obrane imenovanje novog člana, u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti koje su uzrokovale prestanak članstva.

Članak 12.

Postupak predlaganja članova Upravnog odbora Zaklade pokreće se najmanje šest mjeseci prije isteka mandata članova Upravnog odbora Zaklade.

 

Članak 13.

(1)     Upravitelj Zaklade:

 • zastupa Zakladu
 • odgovoran je za zakonitost rada Zaklade
 • vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora Zaklade
 • predlaže Upravnom odboru Zaklade financijski plan i završni račun
 • podnosi izvješća Upravnom odboru Zaklade o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade
 • obavlja druge poslove sukladno odredbama Zakona o Zakladi vojne solidarnosti, drugim propisima i Statutu, koji nisu izričito povjereni Upravnom odboru Zaklade.

(2)     Upravitelj Zaklade ne može biti imenovan iz redova članova Upravnog odbora Zaklade, ali ima pravo biti nazočan sjednicama Upravnog odbora Zaklade bez prava glasa te ima pravo predlagati pitanja koja treba uvrstiti u dnevni red sjednice Upravnog odbora Zaklade.

(3) Zamjenik upravitelja Zaklade zamjenjuje odsutnog ili privremeno spriječenog upravitelja Zaklade.

Članak 14.

Ako sjednicu Upravnog odbora Zaklade nije moguće sazvati, a okolnosti slučaja nalažu žurno sazivanje sjednice, suglasnost članova Upravnog odbora Zaklade odnosno većina glasova potrebna za donošenje odluke Upravnog odbora Zaklade, pribavit će se putem telefona ili na drugi prikladan način, o čemu će biti izrađen zapsinik.

Članak 15.

Član Upravnog odbora Zaklade, obvezan je, najkasnije prije glasovanja, obavijestiti predsjednika Upravnog odbora Zaklade o nemogućnosti glasovanja odnosno odlučivanja iz razloga utvrđenih Zakonom o Zakladi vojne solidarnosti, koji mu je poznat ili mu je morao biti poznat.

 

IV.     OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE

 

Članak 16.

 

(1)     Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 100.000,00 kuna koji će na račun Zaklade uplatiti Ministarstvo obrane na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva obrane.

(2)     Imovinu iz stavka 1. ovoga članka osigurava osnivač Zaklade.

Članak 17.

(1)     Zaklada ima samostalan kunski račun.

(2)     Devizna sredstva Zaklade bit će deponirana na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.

 

V.     FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I  NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 18.

(1)     Zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, darovnica, Zakonom o Zakladi vojne solidarnosti propisanih prihoda i drugih prihoda u skladu sa Zakonom o zakladama i fundacijama.

(2)     Prihodi se odlukom Upravnog odbora Zaklade raspoređuju za zakladne svrhe sukladno  Zakonu o Zakladi vojne solidarnosti.

 

Članak 19.

Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

VI.     ODGOVORNOST ZAKLADE

Članak 20.

(1)     Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

(2)     Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

 

VII.     ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga odobri Ministarstvo uprave te tim danom Zaklada započinje svoju djelatnost.

 

Klasa: 011-01/18-01/10
Urbroj: 512M2-01-18-6
Zagreb, 30. studenog 2018. godine

    Za Upravni odbor Zaklade
predsjednik Upravnog odbora Zaklade

pukovnik

Ante Čokolić