Zakon o Zakladi vojne solidarnosti

Ovim se Zakonom osniva Zaklada vojne solidarnosti (u daljnjem tekstu: Zaklada), uređuje se njezina svrha, tijela, imovina, način i izvori financiranja.

  HRVATSKI SABOR 

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI

 

Proglašavam Zakon o Zakladi vojne solidarnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2018.

 

Klasa: 011-01/18-01/96

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

 

ZAKON O ZAKLADI VOJNE SOLIDARNOSTI

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Zaklada vojne solidarnosti (u daljnjem tekstu: Zaklada), uređuje se njezina svrha, tijela, imovina, način i izvori financiranja.

(2) O pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju zaklade.

 

 Članak 2. 

(1) Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske ostvaruje ministarstvo nadležno za poslove obrane (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ime Zaklade je Zaklada vojne solidarnosti.

(3) Sjedište Zaklade je u Zagrebu.

(4) Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik.

 

II. SVRHA ZAKLADE

 

Članak 3.

Zaklada se osniva sa svrhom:

  • promicanja humanitarnog djelovanja i potpore djelatnicima Ministarstva i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: zaposlenici) pri svim oblicima stradavanja i ugrožavanja njihova socijalnog statusa
  • pružanja financijske pomoći članovima obitelji poginulih i umrlih zaposlenika
  •  pružanja materijalne pomoći nezaposlenim roditeljima, ako je o njima poginuli ili umrli zaposlenik skrbio
  • pružanje financijske pomoći za liječenje stradalih i teško oboljelih zaposlenika i članova njihove uže obitelji.

 

III. ZAKLADNA TIJELA

 

Članak 4.

Zakladna tijela su Upravni odbor i upravitelj Zaklade.

 

Članak 5.

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor od pet članova.

(2) Članovi Upravnog odbora su zaposlenici koje imenuje ministar nadležan za poslove obrane (u daljnjem tekstu: ministar).

(3) Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine s pravom ponovnog izbora.

(4) Članovi Upravnog odbora biraju među sobom predsjednika i dva zamjenika, većinom glasova od ukupnog broja članova.

(5) Zamjenici zamjenjuju spriječenog odnosno odsutnog predsjednika prema redoslijedu koji utvrdi Upravni odbor.

(6) Predsjednik, zamjenici i članovi Upravnog odbora obavljaju dužnosti bez naknade.

(7) Upravni odbor imenuje i razrješuje dužnosti upravitelja i zamjenika upravitelja Zaklade.

(8) Upravitelj i zamjenik upravitelja Zaklade obavljaju dužnosti bez naknade.

(9) Na rad članova Upravnog odbora i upravitelja i zamjenika upravitelja Zaklade primjenjuju se odredbe Statuta Zaklade.

(10) Način rada Upravnog odbora i upravitelja Zaklade pobliže se određuje Poslovnikom o radu.

 

Članak 6.

Upravni odbor donosi Statut Zaklade kojim se među ostalim:

  • uređuju uvjeti i postupak za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
  • uređuju uvjeti dodjele sredstava, upravljanje i nadzor vođenja poslova Zaklade
  • odlučuje o korištenju imovine Zaklade uz prethodnu suglasnost Ministarstva
  • uređuje sadržaj izvješća o radu Zaklade
  • uređuje obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom, drugim propisima i Statutom Zaklade.

 

Članak 7.

(1) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora najmanje jedanput u tri mjeseca.

(2) Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

(3) Odluke Upravnog odbora objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način.

 

Članak 8.

(1) Član Upravnog odbora ne može glasovati odnosno odlučivati o pitanjima u kojima on, njegov bračni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno, ima imovinski interes.

(2) Ministar će razriješiti člana Upravnog odbora ako svoju dužnost ne obavlja savjesno u skladu sa zakonom, Statutom Zaklade i općim aktima Zaklade

(3) Ministar će razriješiti člana Upravnog odbora ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze te ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese suprotne interesima Zaklade.

 

Članak 9.

(1) Upravitelj Zaklade zastupa Zakladu.

(2) Upravitelj Zaklade odgovoran je za zakonitost rada Zaklade, vodi poslove Zaklade u skladu s odlukama Upravnog odbora.

(3) Upravitelj Zaklade predlaže Upravnom odboru financijski plan i završni račun, podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade te obavlja druge poslove u skladu s odredbama ovoga Zakona, drugim propisima i Statutom Zaklade, koji nisu izričito povjereni Upravnom odboru.

(4) Upravitelj Zaklade ne može biti imenovan iz reda članova Upravnog odbora, ali ima pravo biti na sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa te ima pravo predlagati pitanja koja treba uvrstiti u dnevni red sjednice Upravnog odbora.

 

Članak 10.

(1) Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora donosi se odluka o imenovanju upravitelja Zaklade i zamjenika upravitelja Zaklade.

(2) Za odluku o imenovanju i razrješenju upravitelja Zaklade i zamjenika upravitelja Zaklade potrebna je natpolovična većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(3) Mandat upravitelja i zamjenika upravitelja Zaklade traje dvije godine, s pravom ponovnog izbora.

(4) Zamjenik upravitelja Zaklade zamjenjuje odsutnog ili spriječenog upravitelja Zaklade.

 

Članak 11.

(1) Upravni odbor može osnovati stalna i povremena povjerenstva radi prikupljanja podataka o okolnostima i potrebama obitelji ili roditelja poginulih ili umrlih zaposlenika, teško oboljelih i socijalno ugroženih zaposlenika ili članova njihove uže obitelji.

(2) Stalna i povremena povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se osnivati i radi analize i ocjene potreba, obrade zamolbi, izrade prijedloga Upravnom odboru i za obavljanje drugih poslova iz svojega djelokruga.

 

IV. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE

 

Članak 12.

(1) Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 100.000,00 kuna koji će na račun Zaklade uplatiti Ministarstvo na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, razdjela Ministarstva.

(2) Imovinu iz stavka 1. ovoga članka osigurava osnivač Zaklade.

 

Članak 13.

(1) Zaklada ima samostalan kunski račun.

(2) Devizna sredstva Zaklade deponirat će se na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.

 

V. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

 

Članak 14.

(1) Zaklada se financira iz prihoda od imovine, darovnica, ovim Zakonom propisanih prihoda i drugih prihoda.

(2) Zaklada može ostvariti prihode iz dobiti određenih trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske.

(3) Prihodi se odlukom Upravnog odbora Zaklade raspoređuju za zakladne svrhe.

 

Članak 15.

Prihodi iz imovine su kamate i drugi prinosi od financijske imovine, kao i najamnine, zakupnine i slične naknade u slučaju da Zaklada u vlasništvu ima nekretnine i drugu pokretnu imovinu različitu od novca ili financijske imovine.

 

Članak 16.

(1) Darovnice su novčana sredstva, robe, usluge i prava koja Zaklada dobiva za ostvarivanje zakladne svrhe od domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba.

(2) Na darovnice iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se porezne olakšice i povlastice prema posebnim zakonima.

 

Članak 17.

Prihodi od dragovoljnih priloga zaposlenika su novčana sredstva koja se, na temelju njihove pisane dragovoljne izjave, kontinuirano odbijaju iz iznosa njihove neto mjesečne plaće.

 

Članak 18.

Drugi prihodi Zaklade su stjecanje prihoda od donacija te drugih aktivnosti, kao što su organiziranje dobrotvornih koncerata, izrada i prodaja tiskovina i slične aktivnosti.

 

Članak 19.

(1) Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

(2) Upravni odbor obvezan je u roku od 30 dana po isteku tromjesečja dostaviti Ministarstvu financijsko izvješće o radu Zaklade.

(3) Na kraju financijske godine Upravni odbor obvezan je podnijeti izvješća u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 20.

(1) Upravni odbor obvezan je do 15. u mjesecu dostaviti Ministarstvu izvješće o radu Zaklade za prethodni mjesec.

(2) Upravni odbor donosi Statut Zaklade, Poslovnik o radu i druge opće akte kojima se uređuje ustrojstvo i rad Zaklade nakon prethodne suglasnosti Ministarstva.

 

VI. ODGOVORNOST ZAKLADE

 

Članak 21.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

(2) Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

 

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI ZAKLADE

 

Članak 22.

(1) Zaklada ima Statut kojim se uređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade te druga pitanja važna za ostvarivanje zakladne svrhe.

(2) Drugi opći akti Zaklade moraju biti u skladu s odredbama ovoga Zakona, drugih propisa i Statuta Zaklade.

(3) Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata Zaklade daje Upravni odbor.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 23.

(1) Ministar određuje privremenog upravitelja Zaklade u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni upravitelj Zaklade ovlašten je zastupati Zakladu i poduzimati sve potrebne radnje do imenovanja upravitelja Zaklade.

(3) Privremeni upravitelj Zaklade obvezan je u roku od 30 dana od dana imenovanja izraditi prijedlog Statuta Zaklade i dostaviti ga Upravnom odboru radi donošenja.

(4) Ministar će donijeti odluku o imenovanju članova Upravnog odbora u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 24.

Upravitelj Zaklade obvezan je radi odobrenja dostaviti Statut Zaklade ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

 

Članak 25.

 Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 022-03/18-01/57                                                                               

Zagreb, 13. srpnja 2018.                                                                              

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.