Poslovnik o radu zakladnih tijela Zaklade vojne solidarnost

Zaklada vojne solidarnosti
Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1.
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Klasa: 011-01/18-01/10
Urbroj: 512M2-01-18-78
Zagreb, 07. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 6., a u vezi s člankom 20. stavkom 2. Zakona o Zakladi vojne solidarnosti (Narodne novine, br. 68/18, u nastavku: Zakon), Upravni odbor Zaklade, uz prethodnu suglasnost Ministarstva obrane, na sjednici održanoj 06. prosinca 2018. godine, donosi

POSLOVNIK O RADU ZAKLADNIH TIJELA ZAKLADE VOJNE SOLIDARNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Upravnog odbora Zaklade vojne solidarnosti, kao i upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika.

Članak 2.

Odredbe ovoga Poslovnika obvezuju članove Upravnog odbora Zaklade i druge osobe koje su nazočne sjednici Upravnog odbora Zaklade, kao i upravitelja Zaklade i njegovog zamjenika.

Članak 3.

(1)    Za primjenu ovoga Poslovnika odgovoran je predsjednik Upravnog odbora Zaklade.
(2)    U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Upravnog odbora Zaklade zamijenit će jedan od zamjenika, prema redoslijedu koji je utvrdio Upravni odbor Zaklade.

II. SAZIVANJE SJEDNICE

Članak 4.

Sjednicu Upravnog odbora Zaklade saziva predsjednik Upravnog odbora Zaklade najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 5.

Poslove oko pripremanja i sazivanje sjednice Upravnog odbora Zaklade obavlja upravitelj Zaklade u dogovoru s predsjednikom Upravnog odbora Zaklade.

III. ODRŽAVANJE SJEDNICA

Članak 6.

(1)    Sjednicu otvara i vodi predsjednik Upravnog odbora Zaklade.
(2)    Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Upravnog odbora Zaklade utvrđuje nazočnost članova Upravnog odbora Zaklade i drugih osoba koje su pozvane na sjednicu te predlaže dnevni red.
(3)    Dnevni red se utvrđuje na temelju prijedloga koji su u materijalima dostavljeni članovima Upravnog odbora Zaklade i prijedloga iznesenih na sjednici.

Članak 7.

(1)    Rasprava o pojedinim pitanjima počinje izlaganjem predsjednika Upravnog odbora Zaklade ili određene stručne osobe, ako je to potrebno.
(2)    Nakon izlaganja ili čitanja materijala, predsjednik Upravnog odbora Zaklade otvara raspravu.
(3)    Predsjednik Upravnog odbora Zaklade daje riječ nazočnima na sjednici, prema redoslijedu prijavljenih za raspravu.
(4)    Predsjednik Upravnog odbora Zaklade može vremenski ograničiti izlaganje.

Članak 8.

(1)    Osoba koja dobije riječ dužna je pridržavati se točke dnevnoga reda o kojoj se raspravlja.
(2)    Izlaganje mora biti jasno i kratko te zaključeno s konkretnim prijedlogom za rješenje pitanja o kojem se raspravlja, ako izlaganje nije informativne prirode.

Članak 9.

Predsjednik Upravnog odbora Zaklade može prekinuti daljnju raspravu, ako ocijeni da je pitanje dovoljno raspravljeno.

Članak 10

Ako se na sjednici ne mogu riješiti sve točke dnevnoga reda, predsjednik Upravnog odbora Zaklade može prekinuti sjednicu i utvrditi datum održavanja nastavka sjednice.

IV. ODLUČIVANJE NA SJEDNICI

Članak 11.

Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi Upravnog odbora Zaklade.

Članak 12.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora Zaklade.

V. ZAPISNICI, ODLUKE I ZAKLJUČCI SJEDNICE

Članak 13.

(1)    Na sjednici se vodi zapisnik koji potpisuju predsjednik Upravnog odbora Zaklade i zapisničar.
(2)    Zapisničara određuje predsjednik Upravnog odbora Zaklade
(3)    Zapisnike pohranjuje i čuva upravitelj Zaklade.

Članak 14.

O provođenju odluka i zaključaka te njihovu praćenju odgovoran je predsjednik Upravnog odbora Zaklade.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja

Za Upravni odbor Zaklade          
predsjednik Upravnog odbora Zaklade

pukovnik
Ante Čokolić  

Priloženi dokumenti:
94 KB