Zakonska regulativa

 1.  Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)
 2. Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)
 3. Nacionalni plan za ravnopravnost spolova do 2027. godine i pripadajući Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana, za razdoblje do 2024. godine
 4. Nacionalni akcijski plan za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti (NAP II)
 5. Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11 i 13/12)
 6. Smjernice za prepoznavanje slučajeva diskriminacije
 7. Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje do 2027. godine
 8. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
 9. Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
 10. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora
 11. NATO Committee on Gender Perspectives