Zakonska regulativa

  1. Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08)
  2. Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08)
  3. Nacionalna politka za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011.-2015. (NN 88/11)
  4. Nacionalni akcijski plan za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti
  5. Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11 i NN 13/12)

  6. Smjernice za prepoznavanje slučajeva diskriminacije
  7. Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje 2013. do 2016. godine