Knjižnice Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" | Foto: MORH / J. Kopi

Knjižnice Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”

Misija

Knjižnice HVU-a “Dr. Franjo Tuđman” centar su knjižnično-informacijske djelatnosti na HVU-u “Dr. Franjo Tuđman” kao središnjoj vojnoobrazovnoj ustanovi Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prema namjeni knjižničnoga fonda, Knjižnice HVU-a su visokoškolske knjižnice čija je glavna uloga pružanje potpore u obrazovanju kadeta (na studijskim programima Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo, Vojno pomorstvo i Aeronautika – vojni pilot) te razvoju nastavnih procesa i znanstveno-istraživačkog rada na HVU-u kao sastavnici Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu, kao i u svim obrazovnim programima slijedno rastuće vojne izobrazbe časnika i dočasnika Centra vojnih škola “Petar Zrinski” te širenje vojnostručnih znanja, nacionalne i opće kulture svih djelatnika OSRH.

Prema sadržaju knjižničnoga fonda, Knjižnice HVU-a su i jedine specijalne knjižnice na području Republike Hrvatske koje okupljaju građu iz područja obrane i vojnih znanosti, odnosno znanstvenog polja vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća, što daje posebnu važnost njihovu djelovanju u široj društvenoj zajednici.

Vizija

Knjižnice HVU-a “Dr. Franjo Tuđman”, u mreži visokoškolskih knjižnica sveučilišta, intenzivnim razvojem suvremene knjižnično-informacijske djelatnosti postaju ravnopravan partner u stjecanju i stvaranju znanja, pridonose razvoju boljeg i kvalitetnijeg obrazovnog i znanstveno-istraživačkog rada HVU-a te su s bogato razvijenim knjižničnim fondovima, suvremenom informacijskom tehnologijom i stručnim djelatnicima značajna potpora obrazovanju kadeta i cjeloživotnom obrazovanju svih pripadnika OSRH.

Knjižnice Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” | Foto: HVU/ D. Rečić Vragović

Djelatnost

Knjižnično-informacijska djelatnost obuhvaća izgradnju knjižničnoga fonda, organizaciju zbirki u fizičkom i informacijskom smislu, čuvanje i zaštitu građe, pružanje informacijsko-referalnih usluga, omogućavanje brzog i jednostavnog pristupa informacijama na raznovrsnim medijima, razvoj digitalne knjižnice, edukacija korisnika u području informacijske pismenosti te poticanje čitanja.

Poslovanje Knjižnice obavlja se prema Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, pravilnicima, smjernicama i standardima knjižničarske struke te Uputi o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Odsjeka knjižnica HVU “Dr. Franjo Tuđman”.

 

Organizacija

U Odsjeku knjižnica Odjela za knjižničnu i izdavačku djelatnost Zapovjedništva HVU-a djeluju tri knjižnice čiji knjižnični fondovi uglavnom slijede podjelu grana OSRH:

 • Knjižnica Zagreb – građa iz područja kopnene vojske,
 • Knjižnica Split – građa iz područja mornarice i pomorstva te
 • Knjižnica Zadar – građa iz područja zrakoplovstva i protuzračne obrane.

U sklopu knjižnica postoje studijske čitaonice opremljene računalima i s pristupom internetu.

Knjižnični fond

Knjižnice HVU-a posjeduju oko 82 000 naslova, odnosno oko 300 000 jedinica mjesno dostupne knjižnične građe.

Temeljni dio fonda čini zbirka Vojna vještina koja sadrži građu iz područja filozofije i sociologije rata, obrambene politike, strategije, taktike, ratnih operacija, vojne izobrazbe, vojne tehnike, pješaštva, mornarice i zrakoplovstva te vojne povijesti.

Fond sadrži službene i stručne publikacije u izdanju Ministarstva obrane Republike Hrvatske i ustrojstvenih cjelina OSRH, literaturu za vojne studijske programe, zbirku udžbenika za polaznike slijedno rastuće vojne izobrazbe časnika, dočasnika te državnih službenika OSRH, zbirku završnih radova polaznika svih razina vojnih izobrazbi HVU-a i vojnih studijskih programa.

Zbirka stare građe sadrži arhivski fond prijeratne vojne literature iz kojeg posebno valja istaknuti vrijednu zbirku knjiga iz fonda pričuvnih brodskih knjižnica K.u.K. Marine-Bibliothek u Knjižnici HVU-a Split koja je uz knjižnicu u Puli bila najveća mornarička knjižnica Ratne mornarice cara Franje I.

Uz zbirke iz područja obrane i vojnih znanosti knjižnice posjeduju i razvijaju:

 • općeznanstveni fond s građom iz gotovo svih znanstvenih disciplina koje podupiru polje od primarnog interesa (tehničke i prirodne znanosti, psihologija, menadžment, politika, geografija, povijest i dr.)
 • referentni fond (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi itd.) s posebnim naglaskom na vojnim znanostima i umijećima
 • zbirku časopisa civilne i vojne tematike s posebnim naglaskom na obrani i vojnim znanostima
 • digitalnu zbirku
 • zbirku književnosti (beletristika – oko 5000 naslova).

Posebna pažnja pridaje se izgradnji zbirke Domovinski rat.

Digitalni repozitorij HVU-a “Dr. Franjo Tuđman” u sklopu Dabra (uspostavljen 2019. godine) sadrži završne i diplomske radove kadeta kao i znanstvene i stručne radove djelatnika HVU-a.

Pretraživanje fondova

U najvećem dijelu knjižnica omogućen je slobodan pristup građi koja je organizirana prema sustavu Univerzalne decimalne klasifikacije. Pretraživati se može u abecednom katalogu u tradicionalnom kartičnom obliku, popisima građe u elektroničkom obliku dostupnim na računalima čitaonica i sustavu za e-učenje HVU-a Iliasu.

U akademskoj godini 2014./2015. u Knjižnice je uvedena programska podrška za knjižnično poslovanje ZaKi te elektronički katalog postaje dostupan i na mreži na adresi: https://k-hvu.zaki.com.hr

 

Digitalni repozitorij HVU-a “Dr. Franjo Tuđman” dostupan je na adresi: https://repozitorij.vojni.unizg.hr

Pristup najvažnijim svjetskim bazama podataka za kadete, profesore i znanstvenike HVU-a omogućen je preko adrese Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu www.online-baze.hr i udaljenog pristupa sa AAI@EduHr identiteta.

Članstvo

Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu. Članom može postati svaki polaznik izobrazbi na HVU-u, kadet te djelatnik OSRH i MORH-a uz predočenje vojne iskaznice.

Način posudbe

Član Knjižnice može odjedanput posuditi ukupno šest naslova knjižnične građe, od čega najviše tri naslova istovrsne građe. Iznimno, uz odobrenje informacijske službe Knjižnice, a ovisno o specifičnostima fonda, moguća je posudba i više od tri naslova istovrsne građe.
Usluga međuknjižnične posudbe dostupna je za građu smještenu u fondovima na drugim lokacijama.

Rokovi posudbe

 • knjižna građa, jezični i informatički tečajevi 30 dana
 • audiovizualna i elektronička građa te časopisi 7 dana.

Časopisi, arhivska i referentna građa, diplomski radovi, standardi te publikacije koje Knjižnica posjeduje u jednom primjerku koriste se isključivo u Knjižnici (čitaonica).
Klasificirane (nacionalne i NATO-ove) publikacije koriste se u skladu s propisima o tajnosti podataka i uz odobrenje nadležnih osoba.

Radi zaštite knjižnične građe, Knjižnica ima pravo ograničiti posudbu izvan Knjižnice i građe koja nije posebno navedena.

Korisnik snosi odgovornost za oštećenu ili izgubljenu građu.

Knjižnice Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” | FotoHVU/ D. Rečić Vragović

Radno vrijeme

Knjižnica Zagreb:

 • ponedjeljak – četvrtak 8:00 – 19:30
 • petak 8:00 – 16:00
 • tijekom školskih praznika (srpanj, kolovoz) 8:00 – 16:00

Knjižnica Split:

 • ponedjeljak – četvrtak 07:30 – 19:00
 • petak 7:30 – 15:30
 • tijekom školskih praznika (srpanj, kolovoz) 7:30 – 15:30

Knjižnica Zadar:

 • ponedjeljak – petak 07:00 – 15:00.

Kontakt

Knjižnica Zagreb

Ilica 256 b, 10 000 Zagreb
tel. 01/37 86 645, 37 84 399, 37 86 083;
knjiznica.hvu.zagreb@morh.hr

Knjižnica Split

Zrinsko-frankopanska bb, 21 000 Split
tel. 021/354 416, 354 229, 354 226, 354 273, 354 627;
knjiznica.hvu.split@morh.hr

Knjižnica Zadar

Vojarna Zemunik (Donji), 23 000 Zadar
tel. 023/358 151
knjiznica.hvu.zadar@morh.hr