Knjižnica HVU

Foto: HVU

Knjižnica i čitaonica

Misija

Knjižnice HVU-a “Dr. Franjo Tuđman” centar su knjižnično-informacijske djelatnosti na HVU-u “Dr. Franjo Tuđman” kao središnjoj vojnoobrazovnoj ustanovi Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prema namjeni knjižničnog fonda, Knjižnice HVU-a su visokoškolske knjižnice čija je glavna uloga podupiranje obrazovnih potreba polaznika izobrazbi te razvoja nastavnih procesa i znanstveno-istraživačkog rada na HVU-u, kao i širenje vojnostručnih znanja, nacionalne i opće kulture svih djelatnika OSRH.
Prema sadržaju knjižničnog fonda, Knjižnice HVU-a su i jedine specijalne knjižnice na području RH koje okupljaju građu iz područja obrane i vojnih znanosti, što daje posebnu važnost njihovu djelovanju u široj društvenoj zajednici.

Djelatnost

Knjižnično-informacijska djelatnost obuhvaća izgradnju knjižničnog fonda, organizaciju zbirki u fizičkom i informacijskom smislu, čuvanje i zaštitu građe, pružanje informacijsko-referalnih usluga te brzog i jednostavnog pristupa informacijama na raznovrsnim medijima.

Poslovanje Knjižnice obavlja se prema Zakonu o knjižnicama, smjernicama i standardima knjižničarske struke, te Pravilu o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Odsjeka knjižnice HVU “Dr. Franjo Tuđman”.

Organizacija

U okviru Odsjeka knjižnica djeluju tri knjižnice, svaka sa svojim specifičnim knjižničnim  fondom koji tematski slijedi podjelu rodova vojnih snaga: Knjižnica Zagreb – građa iz područja kopnene vojske, Knjižnica Split – građa iz područja mornarice te Knjižnica Zadar – građa iz područja zrakoplovstva i protuzračne obrane.

U sklopu knjižnica su i studijske čitaonice opremljene računalima i s pristupom internetu.

Knjižnični fond

Knjižnica Zagreb posjeduje oko 20 000 naslova, odnosno oko 90 000 svezaka knjižnične građe.
Najzanimljiviji i temeljni dio fonda čini zbirka literature pod nazivom Vojna vještina koja sadrži naslove iz filozofije i sociologije rata, strategije, taktike, vojne izobrazbe, vojne tehnike, pješaštva, mornarice i zrakoplovstva te vojne povijesti, kao i priručnici, pravilnici, upute, tehnička dokumentacija, skripta, lekcije, udžbenici za kadete te završni radovi polaznika izobrazbi.

Posebno ističemo zbirku građe  Domovinski rat.

Uz građu iz područja obrane i vojnih znanosti razvija se i općeznanstveni fond koji obuhvaća gotovo sve znanstvene discipline (filozofiju, psihologiju, sociologiju, politiku, pravo, menadžment, povijest, geografiju, informatiku, inženjerstvo i tehniku, medicinu itd.), referentni fond (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi itd.), digitalna zbirka, zbirka časopisa (civilne i vojne tematike) te zbirka književnosti (beletristika – oko 5000 naslova!).

Knjižnica Split posjeduje oko 38 000 naslova, odnosno oko 120 000 svezaka knjižne građe i fond je podijeljen na zbirku monografskih publikacija (knjige i priručnici, oko 38 100 naslova – 120 000 svezaka),  fond domaćih i inozemnih časopisa (oko 30 000 primjeraka), fond kartografskog materijala (oko 41 500 jedinica građe), te digitalnu zbirku.

Osnovu fonda čini građa iz svih područja vojnih znanosti a najveći dio vojnog fonda odnosi se na mornaricu i pomorstvo. Po zanimljivosti fonda posebno ističemo tri zbirke : Vojna vještina ili Vojni klasici i teoretičari koja obuhvaća naslove iz svih rodova vojske te zbirku građe iz područja Domovinskog rata. U Knjižnici Split  koja je uz knjižnicu u Puli  bila najveća mornarička knjižnica  Ratne mornarice cara Franje I., nalazi se i vrijedna zbirka knjiga koja je činila fond priručnih brodskih knjižnica K.u.K. MARINE-BIBLIOTHEK.

Knjižnica Split razvija i općeznanstveni fond, referentnu te zbirku književnosti.

U fondu Knjižnice Zadar nalazi se znanstvena i vojnostručna literatura, arhivski fond prijeratne vojne literature, diplomski i završni radovi Pilotske, Časničke i Dočasničke škole, zbirka zemljovida, CD-ova i videokaseta, starijih vojnostručnih filmova te starijih i novijih časopisa, beletristički fond, a u prostoru čitaonice je i bogata referentna zbirka. Knjižnica HVU-a Zadar ima sveukupno više od 45 000 jedinica knjižnične građe s kojima sudjeluje u svim oblicima izobrazbe koje provodi HVU “Dr. Franjo Tuđman”.

Pretraživanje fondova

U najvećem dijelu Knjižnica omogućen je slobodan pristup građi koja je organizirana prema sustavu Univerzalne decimalne klasifikacije. Pretraživati se može u abecednom katalogu u tradicionalnom kartičnom obliku, popisu građe u elektroničkom obliku i sustavu za e-učenje HVU-a Iliasu.

U školskoj godini 2014./2015. u Knjižnice se uvodi programska podrška za knjižnično poslovanje ZaKi te elektronički katalog postaje dostupan i na mreži: http://k-hvu.zaki.com.hr. 

Pristup najvažnijim svjetskim bazama podataka omogućen je preko adrese www.online-baze.hr i AAI@EduHr identiteta (kadeti, profesori i znanstvenici HVU-a).

Članstvo

Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu. Članom može postati svaki polaznik izobrazbi na HVU-u, kadet, te djelatnik OSRH i MORH-a uz predočenje vojne iskaznice.

Način posudbe

Član Knjižnice može odjedanput posuditi ukupno šest naslova knjižnične građe, od čega najviše tri naslova istovrsne građe. Iznimno, uz odobrenje informacijske službe Knjižnice, a ovisno o specifičnostima fonda, moguća je posudba i više od tri naslova istovrsne građe.

Rokovi posudbe

  • knjižna građa, jezični i informatički tečajevi 30 dana
  • audiovizualna i elektronička građa te časopisi 7 dana.

Časopisi, arhivska i referentna građa, diplomski radovi, standardi te publikacije koje Knjižnica posjeduje samo u jednom primjerku koriste se isključivo u Knjižnici (čitaonica).

Klasificirane (nacionalne i NATO-ove) publikacije koriste se u skladu s propisima o tajnosti podataka i uz odobrenje nadležnih osoba. Radi zaštite knjižnične građe, Knjižnica ima pravo ograničiti posudbu izvan Knjižnice i građe koja nije posebno navedena.

Korisnik snosi odgovornost za oštećenu ili izgubljenu građu.

Radno vrijeme

Knjižnica Zagreb:

  • tijekom školske godine (rujan – lipanj) 8:00 – 20:00
  • tijekom školskih praznika (srpanj – kolovoz) 8:00 – 16:00

Knjižnica Split:

  • ponedjeljak – petak 08:00 – 16:00

Knjižnica Zadar:

  • ponedjeljak – petak 07:00 – 15:00.

Kontakt

Knjižnica Zagreb:

Ilica 256 b,
10 000 Zagreb
tel.: 01/37 86 645, 37 84 399, 37 86 083;
email: knjiznica.hvu.zagreb@morh.hr

Knjižnica Split:

Zrinsko-frankopanska bb, 21 000 Split
tel.: 021/354 416, 354 229, 354 226, 354 273, 354 627;
email: knjiznica.hvu.split@morh.hr

Knjižnica Zadar:

Vojarna Zemunik (Donji), 23 000 Zadar
tel.: 023/358 151;
email: knjiznica.hvu.zadar@morh.hr